Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Yudit

Yudit 'le Holofernes'in İlk Karşılaşması

11 Holofernes ona, "Ey kadın, yürekliliğini yitirme, kaygılan­ma" dedi, "Dünyanın kralı Nebukadnessar'ın işini yapan kimseye kötülük etmedim.

2Şimdi bile, dağda yaşayan ulusun beni aşağılamasaydı, ona karşı mızrağıma sarılmazdım. Suç onlarda­dır, bende değil.

3Söyle bana, neden onlardan kaçıp bize geldin? Ne olursa olsun, bu senin kurtuluşun... Yürekli ol! Bu gece ve daha birçok geceler yaşayacaksın.

4Kimse sana kötülük et­meyecek. Hayır, efendim Kral Nebukadnessar'ın işini görenlere nasıl davranılıyorsa, sana da öyle davranılacak."

5Yudit şöyle dedi: "Kulunuzu din­lemenizi ve söylediklerime taraftar ol­manızı dilerim. İzin verin de hizmet­çiniz katınızda konuşsun. Bu gece efendimin katında herhangi bir yalan söylemeyeceğim.

6Hizmetçinizin öne­risini dinlerseniz Tanrı işlerinizde sizi başarıya ulaştıracaktır; efendim her girişiminde başarılı olacaktır.

7Dün­yanın kralı Nebukadnessar'ın ömrü uzun olsun! Herkese doğru yolu gös­termeniz için sizi o gönderdi, gücü sü­rekli olsun!  Çünkü sizin çabanızla, salt insanlar değil, ama yabanıl hay­vanlar da onun için çalışıyor. Sığırlar ve havada uçan kuşlar, Nebukadnessar'a ve tüm ailesine yararlı olmak için yaşıyor.

8Herkesin yapamadığı şey­leri kendine özgü yöntemlerle yapan usunuz ve yaratıcı gücünüz konusun­da çok şey duyduk. Dünyada herkes biliyor ki, imparatorlukta yetenekte, denemede ve savaş bilgisinde en üs­tün sizsiniz.

9Kurulunuza söylev ve­ren Akyor'un söylediklerini de biliyo­ruz. Betulya'nın erkekleri Akyor'un canını bağışladı, o da size söyledikle­rini bize bildirdi.

10Efendimiz, Ak­yor'un söylediklerini yabana atmayın. Söylediklerini unutmayın, çünkü doğ­rudur. Ulusunuz, Tanrı'nın buyrukla­rına aykırı düşen davranışlarda bulu­nuyorsa, olumsuz uygulamalarla kar­şılaşacak, kılıcın etkisini duyacaktır.

11"Bu ortamda, efendim onlardan herhangi bir bozgun veya engel beklemesin, çünkü onlar ölmek üzereler. Günah işledikleri için Tanrı'nın öfke­sini kışkırtıyorlar.

12Yiyecekleri kal­mamış ve susuzlar. Sığırlarını kulla­narak ve Tanrı'nın yasalarla yasakla­dığı şeyleri yiyerek sorunu çözümle­mek istiyorlar.

13Mısır'dan, şaraptan ve zeytinyağından elde edilen ilk üründen yararlanmayı uygun gördüler. Oysa bunlar kutsaldır ve Yeruşalim'de, Tanrı'nın katında iş gören kâhinlere ayrılmıştır. Yasa gereği halk bu ürüne hiç bir zaman el süremez.

14Ayrıca Yeruşalim'e ulaklar gönderdiler.Yeruşalim halkının tutumu özdeştir ve Önderler Kurulu'ndan bu konuda izin istediler.

15Bu işin sonucu şudur: İstedikleri izni alıp öyle davrandıkları gün sizin elinize düşecek, yok olacaklardır.

16Ben, hizmetçiniz, bunları öğrenince onlardan kaçtım. Tanrı işbirliği yapmamız için beni size gönderdi ve yap­tıklarımıza dünya şaşacak. 17Hizmet­çiniz dindar bir kadındır. Gökteki Tanrı'ya gece gündüz saygı gösterir. Onun için, efendim, sizinle kalmayı öneriyorum. Ben, hizmetçiniz, her ge­ce vadiye gidip Tanrı'ya yakaracağım, günah işledikleri zaman bana bildir­mesini isteyeceğim.

18"O zaman durumu size bildire­ceğim ve tüm ordunuzla ilerlerseniz, hiçbiri size karşı koyamaz.

19Siz Yahudiye'yi baştanbaşa kat ederken ta Yeruşalim'e varıncaya dek kılavuzu­nuz olacağım. Yeruşalim'de, kentin or­tasında sizi tahta çıkartacağım. Ardın­dan koyun sürüsü gibi onları yönetir­siniz ve hiçbir köpek size havlamaya cesaret edemez. Durumu önceden bi­liyorum. Bu ortamda her şey bana bil­dirildi ve durumu açıklamak için size gönderildim."

20Yudit'in sözleri Holofernes'i ve emir subaylarını sevindirdi. Onun usu karşısında duygulandılar ve şöyle ba­ğırdılar:

21"Tüm dünyada onun ölçü­sünde güzel ve akılcı bir kadın bulu­namaz."

22Holofernes şöyle dedi: "Tanrı ulu­sundan önce seni göndermekle iyi etti. Güç bizimdir ve efendimi aşağılayan­lar yok olacaklardır.

23Sana gelince, çekici olduğun ölçüde güzel konuşu­yorsun. Eğer sözünü tutarsan, senin Tanrın benim Tanrım, Kral Nebukad­nessar'ın sarayı senin evin olacaktır. Tüm dünyada ünlü olacaksın."

 


Başlangıç