Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Koreş'in Duyurusu

2 Pers Kralı Koreş'in krallığının bi­rinci yılında RAB, Yeremya ara­cılığıyla bildirdiği sözünü yerine ge­tirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi.

2Koreş yönetimi al­tındaki bütün halklara şu yazılı bildi­riyi duyurdu:

3"Pers Kralı Koreş şöyle diyor: 'Göklerin Tanrısı yüce Rab yeryüzü­nün bütün krallıklarını bana verdi.

4Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla gö­revlendirdi.

5Aranızda O'nun halkın­dan kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gi­dip İsrail'in Tanrısı RAB'bin Yeruşa­lim'deki Tapınağı'nı yeniden yapsın­lar.

6Krallığımda yaşayan yerliler, sür­gün oldukları yerlerde sağ kalmış olan­lara altın,

7gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunu­lar sunsunlar.' "

8Sonra Yahuda ve Benyamin oy­maklarının boy başları, kâhinler*, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından ha­rekete geçirilen herkes, RAB'bin Ye­ruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yap­mak için gidiş hazırlıklarına girişti.

9Komşuları gönülden verdikleri ar­mağanların yanısıra, altın, gümüş kap­lar, mal, hayvan ve değerli armağan­larla onları desteklediler.

10Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Ta­pınağından alıp kendi ilahının tapı­nağına koymuş olduğu kapları çıkar­dı.

11Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve

12Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.

13Bunların sayısı şöyleydi: Bin altın kupa, bin gümüş kupa, yirmi dokuz gümüş buhurdanlık, otuz altın kase, iki bin dört yüz on gümüş kase ve bin adet başka kaplar.

14Bütün kaplar, al­tın ve gümüş beş bin dört yüz altmış dokuz kap teslim edildi.

15Sürgündekiler Babil'den Yeruşalim'e döner­ken Şeşbassar bunların hepsini birlik­te getirdi.

16Ne var ki, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde, ona hita­ben, Mitredat, Taveel, Rehum, Beltetmus, Yazman Şimşay'la Samiriye ve öbür yerlerde yaşayan bütün çalışma arkadaşları, Yahuda'yla Yeruşalim'de yaşayanları suçlayan şu mektubu yazdılar:

17"Efendimiz Kral Artahşasta'ya, kullarınız Vali Rehum, Yazman Şimşay ve Kili-Suriye'yle Fenike'deki meclislerin öbür yargıçlarından:

18Efen­dimiz kralımızca bilinmelidir ki, siz­den bize gelip Yeruşalim'e yerleşen, asi ve kötü kenti bina eden Yahudiler şimdi, kentin pazar yerlerini, surlarını onarıyor ve tapınağın temellerini atı­yorlar.

19Eğer bu kent yeniden kuru­lur ve surları tamamlanırsa, onlar yal­nızca vergi vermeyi reddetmekle kal­mayacak, krallara da karşı koyacak­lardır.

20Tapınağın onarımı henüz de­vam ettiğinden, biz böyle bir konunun ihmal edilmeyip

21efendimiz krala bildirilmesi gerektiğini, bu nedenle de, eğer sizce de uygun görülürse, atalarınızın arşivindeki belgeler üze­rinde bir inceleme yapılması gerekti­ğini düşünüyoruz.

22Siz bu tarihi ka­yıtlarda onlar hakkında yazılanları gö­recek ve bu kentin asi olduğunu, her iki kralla öbür kentlere de sorun ya­rattığını,

23Yahudiler'in asi olup, eski zamanlarından beri kenti kuşatma al­tında tuttuklarını öğreneceksiniz. Bu kentin yerle bir edilip viran halde bı­rakılmasının nedeni budur.

24Bundan dolayı, ey efendimiz kral, sizi haber­dar etmek istiyoruz ki, eğer bu kent yeniden kurulur ve surları onarılırsa, siz bundan sonra hiçbir zaman Kili-Suriye ve Fenike'ye geçiş yoluna sa­hip olamayacaksınız."

25Daha sonra kral, Vali Rehum, Beltetmus, Yazman Şimşay ve onlarla olan Samiriye, Suriye ve Fenike'de yaşayan öbür çalışma arkadaşlarına şöyle yanıt verdi:

26"Bana gönderdiğiniz mektubu okudum. Bunun üzerine araştırma yapılmasını buyurdum. Bu kentin eski­den beri krallara karşı geldiği,

27ora­daki halkın isyana ve savaşa yatkın olduğu, Yeruşalim'de krallık eden güç­lü ve acımasız kralların zorla vergi aldığı saptandı.

28Bu nedenle ben de şimdi, bu halkın kenti yeniden kurma­larını yasaklayan, bundan böyle başka hiçbir şeyin yapılmayacağı konusun­da dikkat edilmesine ilişkin buyruğu­mu veriyorum.

29Artık, kralları rahat­sız eden böyle bir davranışın devamı söz konusu olmayacaktır."

30Kral Artahşasta'dan gelen mek­tup okunur okunmaz Rehum, Yazman Şimşay'la öbür çalışma arkadaşları he­men süvariler ve kalabalık bir halk topluluğuyla savaş düzeninde Yeruşalim'e gidip onaranları engellemeye baş­ladılar. Yeruşalim'deki tapınağın ona­rımı Pers Kralı Darius'un krallığının ikinci yılına kadar durduruldu.


Başlangıç