Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

9 Daha sonra Ezra tapınağın avlu­sundan ayrılıp Elyaşiv oğlu Yehohanan'ın odasına gitti.

2Geceyi orada geçirdi, ne ekmek yedi ne de su içti. Çünkü halkın günahından ötürü yas tutuyordu.

3Sürgünden dönen herke­sin Yeruşalim'de toplanması için baş­tan başa tüm Yahuda ve Yeruşalim'de bir çağrı yapıldı.

4Önderlerin ve ileri gelenlerin kararı uyarınca, iki veya üç gün içerisinde orada toplanmaya gel­meyenin hayvanlarına kurban edil­mek üzere el konulacağı, kendilerinin de sürgünden dönenler topluluğundan atılacağı ilan edildi.

5Üç gün içinde Yahuda'yla Benyamin oymaklarının erkekleri Yeruşa­lim'de toplandılar. Dokuzuncu ayın yirminci günüydü.

6Bütün topluluk ya­ğan yağmur ve kötü hava yüzünden titreşerek tapınağın önündeki açık mey­danda oturdular.

7Sonra Ezra ayağa kalktı, onlara şöyle dedi: "Sizler yasa­ya aykırı olarak yabancı kadınlarla ev­lendiniz. Böylece İsrail'in günahını art­tırmış oldunuz.

8Şu halde şimdi günah­larınızı itiraf edin ve atalarımızın Tan­rısı Rab'bi övün.

9O'nun dileğini yeri­ne getirin, kendinizi çevre halklardan ve yabancı karılardan ayırın."

10Son­ra bütün topluluk yüksek sesle bağıra­rak şöyle karşılık verdi: "Dediğin gibi yapacağız.

11Yalnız kalabalık çok, üste­lik hava da yağmurlu. Dışarıda dura­cak gücümüz kalmadı. Bu, bizim bir iki günde yapabileceğimiz bir iş değil­dir. Çünkü, bu konuda çok fazla günah işledik.

12Bu yüzden topluluk adına ön­derlerimiz bu konuyla ilgilensin. Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan bir zamanda

13kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla bir araya gelsin. Yeter ki, Rab'bin öfkesinden kurtulalım."

14Asahel oğlu Yonatan ve Tikva oğlu Yahzeya bu anlamda konu­nun sorumluluğunu üzerlerine aldılar. Meşullam ile Levili Şabbetay da on­lara yargıçlar olarak destek verdiler.

15Sürgünden dönenler bütünüyle buna uygun olarak hareket ettiler.

16Kâhin Ezra kendisi için adlarını belirterek her boydan boy başlarını seç­ti. Onuncu ayın yeni ay günü konuyu incelemek için toplantılarına başladı­lar.

17Yabancı kadınlarla evli erkekle­rin davaları birinci ayın yeni ay gü­nünde tamamlandı.

Yabancı Kadınlarla Evlenenler

18Kâhinlerin soyundan gelip ya­bancı kadınlarla evlenenler şunlardır:

19Yosadak oğlu Yeşu'nun oğulların­dan ve kardeşlerinin soyundan Maaseya, Eliezer, Yariv, Yodan.

20Bunlar, kesinlikle karılarından ayrılıp günah­larının kefareti olarak koçlar adaya­caklarına ilişkin ant içtiler.

21İmmeroğulları'ndan: Hanani, Zevadya, Maaseya, Şemaya, Yehiel, Azarya.

22Paşhuroğulları'ndan: Elyoenay, Maaseya, İsmail, Netanel, Gedalya, Elasa.

23Levililer'den: Yozavat, Şimi, Kelaya -Kelita- Petahya, Yahuda, Yonah.

24Tapınak ezgicilerinden: Elya­şiv, Zakkur.

25Kapı nöbetçilerinden: Şallum, Telem, Uri.

26Öbür İsrailliler'den: Paroşoğulları'ndan: Ramya, Yizziya, Malkiya, Miyamin, Elazar, Asibias, Benaya.

27Elamoğulları'ndan: Mattanya, Zekeriya, Yehiel, Avdi, Yeremot, Eliya.

28Zattuoğulları'ndan: Elyoenay, Elyaşiv, Otonya, Yeremot, Zavat, Zerdaya.

29Bevayoğulları'ndan: Yehohanan, Hananya, Zabbay, Ematis.

30Banioğulları'ndan: Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşuv, Şeal, Yeremot.

31Addioğulları'ndan: Naatus, Moossias, Lakkunus, Naidus, Beskaspasmis, Sestel, Belnuus, Manasseas.

32Annanoğulları'ndan: Elionas, Asayas, Melkiyas, Sabbayas, Siman Kosamayus.

33Haşumoğulları'ndan: Mattenay, Mattatta, Zavat, Elifelet, Manaşşe, Şimi.

34Banioğulları'ndan: Yeremya, Maaday, Amram, Uel, Mamday, Bedeya, Vanya, Karabasyon, Elyaşiv, Maknadebay, Elyasis, Binnuy, Elyalis, Şimi, Şelemya, Natan. Ezoraoğulları'ndan: Şaşay, Azarel, Azael, Şemaya, Amarya, Yusuf.

35Nevooğulları'ndan: Mattitya, Zavat, İddo, Yoel, Benaya.

36Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlen­mişti. Onları boşayıp çocuklarıyla bir­likte onlardan ayrıldılar.

37Kâhinler, Levililer ve İsrail hal­kı Yeruşalim'le çevresine yerleştiler. Yedinci ayın yeni ay günü, İsrail hal­kı kendi yerlerindeyken,

38tüm toplu­luk uyum içinde, hep birlikte tapına­ğın doğu kapısının önündeki açık mey­danda bir araya gelip toplandılar.

39Başkâhin ve yasa bilgini Ezra'dan, İsra­il'in Tanrısı Rab'bin Musa'ya verdiği Yasa Kitabı'nı getirmesini istediler.

40Böylece Başkâhin Ezra, yedinci ayın yeni ay günü, erkekler, kadınlar ve bütün kâhinler dahil tüm topluluk duy­sun diye Yasa Kitabı'nı getirdi.

41Ta­pınağın kapısının önündeki açık alan­da, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar, kadınlı erkekli dikkat­lerini tamamen yasaya vermiş topluluğun huzurunda yüksek sesle okudu.

42Başkâhin ve yasa bilgini Ezra, daha önceden hazırlanmış, tahtadan bir kür­sü üzerinde duruyordu.

430nun ya­nında, sağ tarafında Mattitya, Şema, Anaya, Azarya, Uriya, Hezekya ve Baalsamus,

44sol tarafında Pedaya, Mişael, Malkiya, Lotasubus, Nabariya ve Zekeriya duruyordu.

45Sonra da, herkesin huzurunda onurlu bir mevkiye sahip olduğundan, topluluğun gözü önünde Yasa Kitabı'nı tuttu.

46Yasayı açtığında herkes ayağa kalktı. Ezra Yü­ce Olan Rab Tanrı'ya, Her Şeye Ege­men Tanrı'ya, Her Şeye Gücü Yeten'e övgüler sundu.

47Bütün topluluk "Amin" diyerek yanıtladı. Ellerini yu­karı kaldırıp yere kapandılar, Rab'be tapındılar.

48Levililer'den Yeşu, Anniut, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan, Pelaya okunanları açıkla­yarak Rab'bin yasasını öğrettiler.

49Daha sonra bölge valisi, Başkâhin ve yasa bilgini Ezra'ya, halka ya­sayı öğreten Levililer'e şöyle dedi:

50"Bugün Rab için kutsal bir gün­dür." Halk yasayı dinlerken ağlıyor­du.

51"Bu nedenle yollarınıza gidin, yağlıyı yiyip tatlıyı için. Hiç bir şeyi olmayanlara pay gönderin.

52Çünkü bugün Rab için kutsal bir gündür. Üzül­meyin. Çünkü Rab sizleri yüceltecek, sevindirecek ve güçlendirecek."

53Levililer de tüm halka şöyle buyurdular: "Bugün kutsal bir gündür, üzülme­yin."

54Daha sonra hepsi yiyip içtiler, sevindiler. Hiç bir şeyi olmayanlara pay verdikten sonra büyük bir şenlik yapmak için kendi yollarına gittiler.

55Çünkü kendilerine okunanları anla­mışlardı. Ve onlar bir araya geldiler...


Başlangıç