Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Kralla İlgili Konuşma

4 Daha sonra kralın en güçlü oldu­ğunu düşünen adam konuşmaya başladı:

2"Efendiler, bütün kara ve denizleri, onların içindeki her şeyi yö­neten kişiler en güçlüler değiller mi­dir?

3Ama kral onlardan daha güç­lüdür. O onların efendisi ve kralıdır. O ne derse ona uyarlar.

4Eğer onların savaşmasını isterse, yaparlar. Onları düşmana karşı yollarsa, giderler. Dağ­ları, surları, kaleleri fethederler.

5On­lar ölür, öldürürler, ama kralın buy­ruklarına karşı gelemezler. Zafer ka­zansalar bile, elde ettikleri bütün ga­nimeti krala getirirler.

6Aynı şekilde, orduda hizmet vermeyen ya da savaş­mayan, ama toprağı süren herkes, ne zaman tohum ekip ekin toplarsa, bir kısmını krala getirir. Herkes krala ver­gi vermek zorundadır.

7Sonuç olarak, o tek adamdır! Birinin öldürülmesini buyurursa, öldürülür. Birinin serbest bırakılmasını buyurursa, bırakılır.

8Sal­dırmalarını buyurursa, saldırılır, "Ya­kıp yok edin" derse, hemen uygulanır. Bina etmelerini buyurursa, yapılır,

9ke­sip biçmelerini buyurursa, kesilir, dik­melerini buyurursa, dikilir.

10Onun hal­kı, ordusu ona itaat ederler. Dahası, o uzanıp yaslanır, yer-içer, uyur

11ama, onun etrafında nöbet tutulur, hiç kimse onun kişisel işlerine karışamaz, ne de ona itaatsizlik edebilir.

12Efendi­ler, kendisine bu denli itaat edildiği için, neden kral en güçlü olmasın?" Böylece ikinci adam da konuşmasını bitirdi.

Kadınlarla İlgili Konuşma

13Daha sonra kadınlar ve gerçekle ilgili düşüncelerini söyleyen üçüncü adam Zerubbabil konuşmaya başladı:

14"Efendiler, kral uludur, erkekler çok­tur, şarap da güçlüdür. Ama hepsini yöneten kimdir? Kadınlar değil mi?

15Kadınlar, kralları, denizlerle kıtaları yöneten tüm insanları doğurdu.

16On­lar kadından geldiler. Kadınlar, şara­bın kaynağı üzüm bağlarını kuran pek çok erkeği büyüttü.

17Erkeğin giysile­rini kadınlar yapar, onlar erkeğe şan getirir. Erkekler, kadınlar olmaksızın var olamazlar.

18Eğer erkekler altın, gümüş ya da başka herhangi güzel bir şey toplayıp sonra hoş görünüşlü gü­zel bir kadın görürlerse, bütün ellerin­dekini hayranlıkla, şaşkınlıkla kadına bakma uğruna kaybetmeye razı olur­lar.

19Bütünüyle onu, altına, gümüşe ve diğer benzer güzel şeylere tercih ederler.

20Bir erkek, onu yetiştiren ken­di öz babasını, kendi ülkesini bırakıp karısına bağlanır.

21Babası, annesi ya da ülkesine ilişkin en ufak bir düşün­cesi olmadan, karısıyla günlerini geçi­rir.

22Bu nedenle mutlaka bilmelisiniz ki, kadınlar sizleri yönetmektedir! "Çalışıp didiniyor, zahmet çeki­yor, sonra da her şeyi getirip kadın­lara vermiyor musunuz?

23Bir erkek, kılıcını alır, soyup talan eder, deniz­lere, ırmaklara yelken açıp uzaklara gider.

24Aslanlarla karşılaşır, karan­lıklarda yürür, çalıp yağmaladığında, onları geri, sevdiği kadına getirir.

25Bir erkek, karısını anne ve babasından daha fazla sever.

26Pek çok erkek ka­dınlar yüzünden aklını kaybedip köle oldu.

27Bazıları mahvoldu veya sürç­tü ya da günah işledi.

28Şimdi bana inanmıyor musunuz?

"Gücüyle ulu olan kral değil mi­dir? Uluslar ona dokunmaktan kork­mazlar mı?

29Ancak, ben onu şanlı Baartakus'un kız kardeşi olan kral cariyesi Apeme'yle gördüm. O kralın sağ tarafında oturur,

30kralın başın­dan tacını alıp kendi başına koyar, sol eliyle de krala şamar atardı.

31Kral da buna ağzı açık şaşkın şaşkın bakardı. Cariye krala gülümserse, o da gülerdi. Ona öfkelenirse, kendisiyle barışması için cariyenin gönlünü alırdı.

32Efen­diler, bu tür şeyler yaptıkları için ka­dınlar güçlü değil midirler?"

33Kralla soylular sadece birbirlerine baktılar.

Gerçekle İlgili Konuşma

Sonra Zerubbabil gerçek hakkında konuşmaya başladı:

34"Efendiler, ka­dınlar güçlü değil midir? Yeryüzü çok engin, gökyüzü çok yüksek! Güneş bir günde gökyüzünde dönüp yerine geri gelmekte ne kadar hızlı.

35O ki, bu şeyleri dolduran, yüce değil midir? Ama gerçek bütün bunlardan yüce, daha güçlüdür.

36Bütün yeryüzü ger­çek üzerine kurulu ve cennet onu kutsar. Tanrı'nın tüm işleri titretip ürper­tir. O'nda hiçbir kötülük yoktur. Şa­rap kötüdür, kral günahkârdır, kadın­lar kötüdür, insanın tüm soyu günah­kârdır. Buna benzer şeyler ve onların bütün işleri adaletsizdir.

37Onlarda hiç bir doğruluk yok, günahlarının içinde mahvolacaklar.

38Ama gerçek ebedi­dir, daima güçlüdür. Sonsuza kadar kalıcı ve egemen olacaktır.

39Onda kesinlikle kayırıcılık ve ayrıcalık yok­tur. O sadece kötülük ve günahın ye­rine doğru olanı yapar. Tüm insanlar onun işlerini onaylar.

40Onun yargıla­rında doğru olmayan hiçbir şey yok­tur. Kuvvet ve krallık makamı, güç ve görkem ona özgüdür. Tanrı gerçeği kutsasın!"

41Konuşmasını bitirir bitir­mez bütün insanlar bağırıp, "Büyük olan gerçektir, o her şeyin en güçlüsüdür!" dediler.

42Bunun üzerine kral ona, "Ne di­lersen dile" dedi, "Yazılandan daha fazlasını iste, sana vereceğiz. Çünkü, senin en bilge kişi olduğuna karar ve­rildi. Sen yanımda oturacak, benim erkek akrabam çağrılacaksın."

43O da kralı şöyle yanıtladı: "Kral olduğun gün Yeruşalim'i yeniden kurma kara­rını

44ve Koreş Babil'i yıkmaya baş­ladığı zaman Yeruşalim'den alıp gö­türdüğü tüm kapları oraya geri gön­dermek üzere içtiğin andı anımsa.

45Aynı zamanda sen, Kildanlılar Yahuda'yı yerle bir ettiklerinde Edomlular'ca yakılan tapınağı da yeniden kurmak üzere ant içmiştin.

46Şimdi, ey kral hazretleri, benim dileğim, siz­den isteğim şudur. Bu sizin ününüze de yaraşır. Bu yüzden kendi dudakla­rınızla Göklerin Kralı'na içtiğiniz an­dı yerine getirebilmeniz için dua edi­yorum."

47Kral Darius ayağa kalkıp Zerub­babil'i öptü. Tüm haznedarlarına, böl­ge valilerine, generallerine ve valileri­ne mektuplar yazdı. Onların ona ve onunla birlikte gidip Yeruşalim'i ye­niden kuracak olanların hepsine mu­hafızlar vermelerini istedi.

48Kili-Suriye ve Fenike'deki bölge valilerine, Lübnan'dakilere kentin binası için Lübnan'dan Yeruşalim'e sedir ağacı getirip kendisine kentin inşasında yar­dımcı olmaları için mektuplar yazdı.

49Ayrıca Yeruşalim'e dönmek iste­yen Yahudiler'in yararına da bir mek­tup yazdı. Hiç bir memur, vali, bölge valisi veya haznedar onları rahatsız etmeyecekti.

50Yerleşecekleri ülkede vergiden muaf olacaklardı. Edomlular önceden ele geçirdikleri köyleri Yahudiler'e teslim edecekti.

51Tapınağın onarımı tamamlanıncaya kadar her yıl 20 talant gümüş toplanacaktı.

52Ek ola­rak, buyruklar uyarınca hergün sunul­ması gereken 17 yakmalık sunu için yılda 10 talant gümüş toplanacaktı.

53Babil'den çocukları ve kâhinleriyle birlikte kentin onarımı için gelen her­kesin özgürlüğü garanti altına alına­caktı.

54Kâhinler desteklenecek, hiz­met sırasında giydikleri giysiler hazır­lanacaktı.

55Kral, tapınağın onarılıp Yeruşalim'in inşa edilmiş olacağı gü­ne kadar Levililer'e destek sağlanaca­ğını yazdı.

56Kenti koruyacak olan her­kese arazi ve maaş sağlanacaktı.

57Kral, Koreş'in ayırıp Babil'e götürdüğü tüm kapları Yeruşalim'e geri göndermesi için de buyruk verdi.

58Genç adam Zerubbabil dışarı çık­tığında yüzünü Yeruşalim'e çevirip gökyüzüne kaldırdı. Göklerin Kralı'na şükretti:

59"Başarı senden, bilgelik sen­den; yücelik ve görkem senindir. Ben senin kulunum.

60Bana bilgeliği ve­ren sensin, övülmeye layıksın. Sana şükranlarımı sunuyorum, ey ataları­mızın Rabbi!"

61Böylece Zerubbabil kralın yaz­dırdığı mektupları alıp Babil'e gitti. Olanları bütün kardeşlerine anlattı.

62Onlar da bu olanakları sağlayan ata­larının Tanrısı'na şükredip O'nu övdüler. Halk gidip Yeruşalim'i ve Tan­rı'nın adıyla anılan tapınağı yeniden kurmaya hazırlandı. Yedi gün boyun­ca şenlik içinde ziyafet verdiler.

 


Başlangıç