Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Esdras

Ezra Yeruşalim'e Geliyor

8 Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Ar­tahşasta'nın krallığı döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu

2Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğ­lu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi.

3Ezra İs­rail'in Tanrısı tarafından Musa'ya ve­rilen yasayı iyi bilen bir bilgindi.

4Kral onu onurlandırdı, her isteğini yerine getirdi.

5Onunla birlikte İsrail halkı, kâhinlerden bazıları, Levililer, tapınak ezgicileri, kapı nöbetçileri, tapınak gö­revlileri birinci ayın yeni doğan ay günü Babil'den ayrıldılar. Rab'bin on­lara verdiği başarılı yolculuk sayesin­de, Yeruşalim'e beşinci ayın yeni do­ğan ay günü ulaştılar. Bu, Artahşas­ta'nın krallığının

6yedinci yılının be­şinci ayına denk geliyordu.

7Ezra bü­yük bir bilgiye sahip olduğundan, Rab'bin yasasını ve buyruklarını hiç sav­saklamadan İsrail halkına öğretti.

Kral Artahşasta'nın Ezra'ya Verdiği Mektup

8Aşağıdaki yazı,  Kral Artahşasta'nın Rab'bin yasasını okuyan Kâhin Ezra'ya verdiği mektubun örneğidir:

9"Kral Artahşasta'dan Rab'bin ya­sasını okuyan Kâhin Ezra'ya selam­lar!

10Yüce kararım uyarınca, Yahudi halkından, kâhinlerden, Levililer'den ve benim yönetimim altındakilerden gönüllü olarak Yeruşalim'e gitmek isteyenlerin seninle gidebilmeleri için buyruk veriyorum,

11Böylece, benim ve yedi danışmanımın kararlaştırdığı gibi,

12Rab'bin yasası uyarınca Yahuda'yla Yeruşalim'deki olayları araş­tırmak üzere ayrılmayı düşünen her­kes seninle gelebilir.

13Ben ve arkadaş­larım ant içeriz ki, onlar İsrail'in Rab'bi için Yeruşalim'e armağanlar götü­rebilir. Yeruşalim'deki Rab'bin Tapı­nağı için Babil'den bulacakları tüm altın ve gümüşleri,

14halk tarafından verilen altın ve gümüşleri yanlarında götürebilirler.

15Ayrıca Yeruşalim'deki Rab'bin sunağı üzerinde kurban su­nulması için verilen boğaları, koçları, koyunları ve onlara ek olarak sağla­nan her şeyi toplayıp beraberlerinde Yeruşalim'e taşıyabilirler.

16Sen ve kardeşlerinden her kim, altın ve gü­müşlerle ne yapacağınız konusunda endişelenirseniz, Tanrınız'ın arzusuna uygun olan ne ise onu uygulayın.

17Ye­ruşalim'deki Tanrınız'ın Tapınağı'nda kullanılmak üzere verilen Rab'bin kut­sal kaplarını alıp götürün.

18Tanrı'nın Tapınağı için başka her neye gereksi­nim duyarsan, kralın hazinesinden sağ­layabilirsin.

19"Ben, Kral Artahşasta, Suriye ve Fenike'nin hazine görevlilerine buy­ruk veriyorum: Göklerin yüce Tanrısı'nın yasasını okuyan Kâhin Ezra'nın, her ne amaçla olursa olsun gönderdiği kişiye

20yüz talant gümüş, yüz kor buğday, yüz bat şarap ve bolca tuz vermeye özen gösterecekler.

21Tanrı­nın yasasında açıklanan her şey titiz­likle Göklerin yüce Tanrısı için yerine getirilsin. Böylelikle Tanrı'nın öfkesi kralın ve onun oğullarının krallığı üze­rinde olmasın.

22Siz şunu da bilin: Hiç­bir kâhine, Levili'ye, tapınak ezgicisine, kapı nöbetçisine, tapınak görevli­sine ve bu tapınakta çalışan hiç kim­seye ne bir haraç ne de başka bir ver­gi koyulmayacaktır. Hiç kimse zorla onlara vergi yükleyebilme yetkisine sahip olmayacaktır.

23"Sen Ezra, Tanrı'nın bilgeliği uyarınca, bütün Suriye ve Fenike'de, Tanrı'nın yasasını bilen herkesi yargı­layacak yargıçlar atayıp mahkemeler kuracaksın. Yasayı bilmeyenlere de sen öğreteceksin.

24Tanrı'nın ve krallığın yasalarına itaat etmeyen herkes kesin­likle ya ölüm, ya para, ya hapis, ya da başka bir cezayla cezalandırılacaktır."

Ezra Tanrı 'yı Övüyor

25Övgü yalnızca, Yeruşalim'deki tapınağı yüceltmek için kralın yüreği­ne bunları koyan,

26beni kralın, da­nışmanlarının ve tüm arkadaşlarıyla soylularının önünde onurlandıran Rab'bin'dir.

27Tanrım olan Rabbim'in yar­dımıyla cesaret buldum, İsrail'e be­nimle birlikte gidecek adamları top­ladım.

Yeruşalim 'e Dönenlerin Listesi

28Kral Artahşasta'nın krallığı al­tındaki Babil'den benimle birlikte ge­len boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi:

29Pinehasoğulları'ndan Gerşom, İtamaroğullarından Gamael, Davutoğulları'ndan Şekanya oğlu Hattuş,

30Paroşoğullarından Zekeriya ve onunla birlikte top­lam 150 kişi.

31Pahat-Moavoğullarından Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunla birlikte 200 kişi.

32Zattuoğulları'ndan Yahaziel oğlu Şekanya ve onunla birlikte 300 kişi. Adinoğulları'ndan Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 250 kişi.

33Elamoğulları'ndan Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70 kişi.

34Şefatyaoğulları'ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte 70 kişi.

35Yoavoğulları'ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 212 kişi.

36Banioğulları'ndan Yosifya oğlu Şelomit ve onunla birlikte 160 kişi.

37Bevayoğulları'ndan Bevay oğlu Zekeri­ya ve onunla birlikte 28 kişi.

38Azgatoğulları'ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte 110 kişi.

39Adonikamoğulları'ndan adları Elifelet, Yeiel, Şemaya olan sonuncular ve onlarla birlikte 70 kişi.

40Bigvayoğulları'ndan İstalkurus oğlu Utay ve onunla bir­likte 70 kişi.

41Onları Teras Irmağı'nın kenarı­na topladım. Üç gün orada konakla­dık. Onları yokladım.

42Aralarında kâhinlerden ve Levi oğullarından kim­se olmadığını gördüm.

43Anlayışlı önderlerden Eliezer, İduel, Maasmas,

44Elnatan, Şemaya, Yariv, Natan, Elnatan, Zekeriya ve Meşullam'ı çağırt­tım.

45Onlara hazinenin bulunduğu yer­deki yönetici önder İddo'ya gitmeleri­ni söyledim.

46İddo'ya, kardeşlerine ve oradaki hazine görevlilerine, bize Rabbimiz'in Tapınağı'nda kâhin ola­rak görev yapacak kişiler gönderme­lerini söylemelerini buyurdum.

47Rab­bimiz'in güçlü eli sayesinde onlar bi­ze İsrail oğlu Levi oğlu Mahlioğulları'ndan Şerevya'yla oğulları ve akra­balarını, toplam on sekiz kişi,

48Hananyaoğulları'ndan Haşavya, Annunus ve erkek kardeşi Yeşaya'yla oğul­larını, toplam yirmi kişi,

49ayrıca Da­vut'la görevlilerinin Levililer'in hiz­metine atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişi gönderdiler. Hepsi­nin isim listesi tutanağa geçirilmişti.

50Orada, Rabbimiz'in önünde genç erkekler için, O'ndan kendimiz, ço­cuklarımız ve bizimle olan hayvanla­rımız için başarılı ve güvenli bir yol­culuk dilemek üzere oruç ilan ettim,

51Çünkü, düşmanlarımızdan bizi ko­rumaları için kraldan piyade ve atlı muhafız istemeye utanıyordum.

52Krala, "Rab'bin gücü O'nu arayanlarla beraber olacak, her şekilde onları des­tekleyecektir" demiştik.

53Tekrar Rab'bimiz'e bu konuda dua ettik, O da ya­karışımızı yanıtladı.

54Daha sonra Şerevya'yı, Haşavya'yı ve on kardeşini kâhinlerin önde­ri olmak üzere seçtim.

55Kralın, da­nışmanlarının, soyluların ve bütün İs­railliler'in Tanrımız'ın Tapınağı'na ba­ğışladığı altını, gümüşü, kapları tartıp onlara verdim.

56Tartıp verdiklerim şunlardır: 650 talant gümüş, 100 ta­lant gümüş kap, 100 talant altın,

5720 altın kase, altın gibi parlayan zarif bronzdan yapılmış on iki bronz kap.

58Onlara, "Siz Rab için kutsalsınız, bu kaplar da kutsal" dedim, "Gümüş­le altınlar Rab'be, atalarımızın Rabbine adak olarak sunuluyor.

59Siz bun­ları Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nın odalarında, kâhinlerin önderle­riyle Levililer'e, İsrail'in boy başları­na teslim edinceye dek dikkat edip ko­ruyun."

60Böylece gümüşü, altını ve bir zamanlar Yeruşalim'de bulunan kapları alan kâhinlerle Levililer, onla­rı Rab'bin Tapınağı'na taşıdılar.

61Teras Irmağı'ndan birinci ayın on ikinci günü ayrıldık. Rab'bin bi­zim üzerimizde olan güçlü eli saye­sinde Yeruşalim'e gitmek üzere yola koyulduk. O, yolumuzun üzerindeki düşmanlardan bizi kurtardı. Böylelik­le Yeruşalim'e vardık.

62Orada üç gün geçirdikten sonra gümüşü, altını tartıp Rab'bin Tapınağı'ndaki Uriya oğlu Kâ­hin Meremot'a verdik.

63Pinehas oğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Moet de onunla birlik­teydi.

64Her şey sayılıp tartıldı, he­men orada kayda geçirildi.

65Sürgün­den dönenler, İsrail'in Tanrısı Rab'be, tüm İsrail için on iki boğa, doksan altı koç,

66yetmiş iki koyun ve bir şükür sunusu olarak on iki teke kurban etti­ler. Hepsi Rab'be sunulan kurbanlar­dı.

67Ayrıca kralın buyruklarını kralın görevlilerine, Kili-Suriye ve Fenike'nin bölge valilerine ilettiler. Çünkü bun­ların tümü Yahudiler'e ve Rab'bin Tapınağı'na saygınlık gösterdiler.

Ezra'nın Duası

68Bu olaylardan sonra, önderler yanıma gelip şöyle dediler:

69"İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çev­redeki halkların -Kenanlılar'ın, Hitit­ler'in, Perizliler'in, Yevuslular'ın, Moavlılar'ın, Mısırlılar'ın, Edomlular'ın- iğrenç alışkanlıklarından ken­dilerini ayrı tutmadı.

70Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylelikle kutsal soy çevredeki halk­larla karıştı. Önderlerle soylular bu hainliğin içindedirler."

71Bunu duyunca giysimi ve cüp­pemi yırttım, saçımı sakalımı yoldum, derin bir endişe ve ızdırapla yere çök­tüm.

72Ben bu hainlik nedeniyle ağla­yıp kederlenirken, sürekli İsrail'in Rab'bi'nin sözüyle hareket edenler çevre­me toplandı. Bense akşam sunusu su­nulana dek dehşet içinde kaldım.

73Da­ha sonra orucumu açıp parçalanmış giysilerim ve cüppemle yere diz çök­tüm. Ellerimi Rab'be uzatıp

74şöyle ya­kardım: "Ey Rabbim, yüzümü sana çevir­meye utanıyorum, sıkılıyorum.

75Çün­kü, günahlarımız başımızdan aşkın.

76Babalarımızın zamanından bu yana hatalarımız göklere ulaştı.

77Bizim, ba­balarımızın günahlarından ötürü, kar­deşlerimiz, krallarımız ve kâhinleri­miz yeryüzünün yabancı krallarına tes­lim edildiler. Utanç içinde kılıçtan ge­çirildik, sürgüne gönderildik, yağma­landık.

78Şimdiyse ey Rabbim, senin kutsal konutunda bize bir kök ve isim bırakılsın diye,

79Tanrımız Rab'bin Tapınağı'nda bizlere ışık verilsin, kö­lelik zamanımızda bize yiyecek veril­sin diye senden bize destek geldi.

80Sürgünlük döneminde bile Rabbimiz bizi gözden çıkarmadı. Tersine, Pers krallarının bize iyi davranmaları­nı sağladı. Böylelikle onlar bize yiye­cek sağladılar,

81Rab'bin Tapınağı'nı yüceltip bize Yahuda ve Yeruşalim'de korunma duvarı verdiler. Sion'u peri­şanlıktan kurtarıp yenileme fırsatı bulduk.

82"Şimdi, ey Rabbim, bundan başka ne diyebiliriz? Çünkü, senin kulların peygamberlerin aracılığıyla bize verdi­ğin buyruklara uymadık. Sen şöyle demiştin:

83'Mülk edinmek için girdiği­niz ülke, orada yaşayan halkların iğ­rençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke murdarlıklarla dolu.

84Bu yüzden kızlarınızı onların oğullarına ver­meyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın.

85Hiçbir zaman onların esenliğini aramayın. Öyle ki, güçlü olabilesiniz, ülkenin iyi ürünlerini yiyebilesiniz ve onu sonsuza kadar çocuklarınıza bir miras olarak bırakabilesiniz.'

86Bütün bu başımıza gelenlere yaptığımız kö­tülükler ve büyük suçumuz neden ol­du. Sen, ey Rabbimiz, günahlarımızın yükünü kaldırıp

87bize bunun gibi bir kök verdiğin halde, senin yasana sırt çevirip ülkenin murdar halklarıyla ka­rıştık.

88Sen tek kişi sağ bırakmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin?

89Ey İsrail'in Rabbi, sen doğ­rusun! Çünkü, bugün biz sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık.

90Bak, gör, işte bu şeylerden dolayı senin huzurunda durmaya hakkımız olmadığı halde, şimdi günahlarımı­zın içinde önünde duruyoruz."

İsrail Halkı Günahlarını Açıklıyor

91Ezra tapınağın önünde yere ka­panıp ağlayarak dua etti, günahlarını açıkladı. Topluluktan büyük bir ağla­yış sesi geliyordu. Yeruşalim'den er­kek, kadın ve gençlerden oluşan çok büyük bir kalabalık onun etrafında top­landı.

92Sonra İsrail erkeklerinden Yehiel oğlu Şekanya Ezra'ya şöyle dedi: "Biz Rab'be karşı günah işledik, çev­redeki halklardan yabancı karılar al­dık. Buna karşın İsrail için hâlâ umut var.

93Haydi hepimiz bunun için ya­bancı karılarımızı çocuklarıyla bera­ber uzaklaştıracağımıza ant içelim.

94Eğer Rab'bin yasasına itaat eden sa­na ve herkese iyi görünürse...

95Aya­ğa kalk, harekete geç. Çünkü bu senin görevin. Bizler sert kararlar alman için senin yanındayız."

96Sonra Ezra aya­ğa kalktı, Levili kâhinlere ve öbür İsrailliler'e bunu yapacaklarına ilişkin ant içirdi. Onlar da ant içtiler.

 


Başlangıç