Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hoşea

10İsrail serpilen bir asmaya benzer,

Meyvesini veriyor.

Meyvesi arttıkça,

Sunakları da arttı.

Ülkesi zenginleştikçe,

Onu güzel dikili taşlarla donattı.

  2 İçleri yalan doldu,

Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar.

RAB sunaklarını yıkacak,

Dikili taşlarını yok edecek.

  3 O zaman, "Kralsız kaldık" diyecekler,

"Çünkü RAB'den korkmadık.

Kralımız olsa bile,

Ne yapabilirdi bize?"

  4 Antlaşma yaparken,

Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar,

Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.

  5 Samiriye'de yaşayanlar

Beyt-Aven'deki inek putu yüzünden korkuya kapılacak.

Halkı onun ardından yas tutacak,

Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler

Oradan sürgün edildiği için dövünecek.

  6 Put armağan olarak büyük krala, Asur'a götürülecek.

Efrayim rezil olacak,

İsrail aldığı öğütten utanacak.

  7 Samiriye, Kralı'yla birlikte

Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.

 8 İsrail'in günahı olan Aven'deki[i] putatapılan yerler yok olacak,

Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak.

O zaman dağlara, "Bizi örtün!",

Tepelere, "Üzerimize çökün!" diyecekler.

  9 "Ey İsrail, Giva'da geçirdiğin günlerden beri

Günah işledin.

Orada direndiniz bana.

Kötülere karşı açılan savaş

Giva'da size erişemez mi?

  10 İstediğim zaman onları cezalandıracağım,

Çifte günahlarına bağlandıkları zaman,

Uluslar toplanacak onlara karşı.

  11 Efrayim eğitilmiş ineğe benzer,

Buğday dövmeyi sever.

Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna.

Koşum vuracağım Efrayim'in sırtına,

Yahuda çift sürecek,

Yakup tırmık çekecek.

  12 Doğruluk ekin kendiniz için,

Sevgi meyveleri biçin.

Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin;

Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır,

Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

  13 Ama siz kötülük ektiniz,

Fesat biçtiniz,

Yalanın meyvesini yediniz.

Çünkü kendi yolunuza,

Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.

  14 Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak,

Yıkılacak bütün surlarınız,

Şalman'ın savaşta Beyt-Arvel'i yıktığı gibi.

Analar çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.

  15 Ey Beyt-El, sana da aynısı yapılacak,

Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden.

Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak. 

 [i] 10:8. "Aven": "Kötülük" anlamına gelir.  Bkz. 4:15


Başlangıç