Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

ESTER KİTABI

GİRİŞ

Ester Kitabı'nın Yunancası İbranice aslının bir çevirisi, uyarlaması ve ge­nişletilmiş şeklidir. Olaylar zinciri aşağı yukarı aynıdır, ancak metinde birçok değişiklikler yapılmıştır. Bu arada özel adların bazıları değişiktir ve kitapta güçlü dinsel düşüncelere büyük yer verilmiştir. Kitaba ayrıca değişik olarak önsöz, sonuç, bazı belgeler ve dualar eklenmiştir.

Ana Hatlar

A: 1-2:23  Ester 'in kraliçe oluşu

3:1-5:14   Yahudiler 'e karşı Haman 'ın çevirdiği entrika

6:1- 7:10  Haman 'ın öldürülmesi

Mordekay 'ın Düşü

1A Ulu Kral Artakserkses'in* krallığı­nın ikinci yılında, Nisan'ın ilk gününde, Benyamin oymağından Kiş oğlu, Şimi oğlu, Yair oğlu Mordekay bir düş gördü.

*"Artakserkses": İbranice, "Ahaşveroş".

2Kendisi Sus'ta yaşa­yan bir Yahudi idi ve kralın sarayında önemli bir görevi vardı.

3Babil Kralı Nebukadnessar'ın, Yahuda Kralı Yehoyakin'le birlikte Yeruşalim'den sür­gün ettiği tutsaklardan biriydi.

4Gördüğü düş şöyleydi: "Bağrışmalar ve gürültüler vardı, gök gürlüyordu. Depremler ve tüm dünyada kar­gaşa vardı.

5Ardından iki büyük ej­derha göründü. Her ikisi de kavgaya hazırdı ve kükredi.

6Onları duyunca uluslar iyilerin ulusuna karşı savaşma­ya hazırlandı.

7O gün karanlıktı, her­kesin gönlü daralmıştı. Her yer kaygı ve acı doluydu, dünyada işkence ve büyük karışıklık vardı.

8Doğru kişilerin ulusu, kendisini bekleyen kötülük­lerin korkusu içinde dehşete kapılmış­tı ve ölüme hazırlanarak Tanrı'ya yal­varmıştı.

9Sonra bu yakarıştan küçük bir pınardan geliyormuş gibi büyük bir ırmak doğdu, sel gibi su aktı.

10Gü­neş yükselirken her yer aydınlandı ve güçsüzler gelişip kudretlileri yuttu."

11Tanrı'nın tasarılarını gördüğü bu düşten uyanan Mordekay konuyu uzun uzun düşündü, bunun anlamını irdele­mek için gün boyunca uğraştı.

Krala Karşı Çevrilen Entrika

12Mordekay sarayda kralın iki ha­rem ağası Bigtan ve Tereş'le birlikte oturuyordu.

13Onların amacını sezdi ve çevirdikleri entrikayı açığa vurdu. Kral Artakserkses'in canına gizlice kıyma­ya kalkışacaklarını öğrenince, kralı, onlara karşı uyardı.

14Kral iki harem ağasına işkence yapılmasını buyurdu. Onlar da her şeyi açığa vurdu ve idam edildiler.

15Ardından kral tüm bu olayları tarihe kaydettirdi. Öte yandan Morde­kay da olup bitenleri yazdı.

16Bunun üzerine kral Mordekay'ı bir göreve ata­dı, onu armağanlarla ödüllendirdi.

17Ama Agaklı Hammedata'nın oğ­lu Haman kralın iki harem ağasının öcünü almaya karar verdi; kral Haman'ı çok kayırıyordu.

Artakserkses 'in Şöleni

1 0 günlerde Artakserkses vardı. Ar­takserkses'in imparatorluğu Hin­distan'dan Habeşistan'a dek uzanıyor­du ve yüz yirmi yedi ili kapsıyordu.

2O günlerde Kral Artakserkses Sus Kalesi'nde tahtında oturuyordu.

3Krallı­ğının üçüncü yılında tüm yöneticiler, bakanlar, Pers ve Med ordusu komu­tanları, soylular ve il valileri için sara­yında bir şölen verdi.

4Böylece impa­ratorluğunun zenginlik ve görkemini, krallığının büyük gösterişini ve ününü göz önüne serdi. Şenlikler uzun süre sürdü, yüz seksen gün sürdü.

5Bunun ardından kral sarayın ya­nındaki etrafı çitle çevrili yerde, Sus Kalesi'nde yaşayan önemli ya da önemsiz tüm kişiler için yedi gün sü­ren bir şölen verdi.

6Mermer sütunlar üzerindeki gümüş halkalara, ince ke­tenden ve açık mor iplikten yapılmış sicimlere beyaz ve mor asmalar bağ­lanmıştı. Somaki, mermer, sedef ve değerli taşlarla döşenmiş olan yol al­tın ve gümüş katmanlarla kaplıydı.

7İç­kiler çeşitli altın bardaklarda içiliyor­du ve kralın cömertliğine uygun ola­rak şarabı çok boldu.

8Bu ortamda kra­lın buyruğuna uygun olarak içki iç­mek zorunlu değildi. Kralın buyruğu uyarınca, evdeki yardımcılar her ko­nuğa istediği gibi davranıyorlardı.


Kraliçe Vaşti

9Kral Artakserkses'in sarayındaki kadınlar için Kraliçe Vaşti de bir şö­len vermişti.

10Yedinci gün şarap içip keyifle­nen Kral Artakserkses buyruğunda olan yedi harem ağası Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkas'a Kraliçe Vaşti'yi kraliçelik tacı ile hu­zuruna getirmelerini buyurdu.

11Kra­liçe Vaşti çok güzeldi ve kral halkın ve yöneticilerin onun güzelliğini sey­retmesini istiyordu.

12Ama Kraliçe Vaş­ti harem ağalarının bildirdikleri kralın buyruğuna uymayı reddetti. Kral çok öfkelendi ve kızgınlığı gittikçe arttı.

13Kral yasaları bilen bilge kişilere danıştı, çünkü görenek kralı ilgilendi­ren konularda deneyimli avukatlara ve hukukçulara başvurulmasını gerektiri­yordu.

14Kral, Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan'ı çağırttı. Pers ülkesi ile Medya­nın bu yedi yöneticisi ülkede en yük­sek görevlerde bulunuyordu ve kralın huzuruna çıkmakta kendilerine ayrıca­lık tanınıyordu.

15Kral onlara sordu: "Yasa uyarınca, harem ağaları tarafın­dan kendisine bildirilen Kral Artak­serkses'in buyruğuna uymayan Krali­çe Vaşti'ye ne yapmak gerek?"

16Kralın ve yöneticilerin önünde Memukan şu yanıtı verdi: "Vaşti salt krala değil, aynı zamanda Kral Artak­serkses'in illerinde yaşayan tüm yöne­ticilere ve uluslara zarar verdi.

17Tüm kadınlar kraliçenin davranışını yakın­da öğrenecek ve bu davranış kocaları­nı küçük görmeleri için onları yürek­lendirecek. Çünkü şöyle diyecekler: 'Kral Artakserkses Kraliçe Vaşti'ye huzuruna gelmesini buyurdu ve o gel­medi.'

18Tüm Pers ve Med yöneticile­rinin eşleri kraliçenin yanıtını bugün duyacaklar ve kralın yöneticileriyle aynı şekilde konuşmaya başlayacak­lar. Bunun anlamı da küçük görme ve öfkedir.

19Kral isterse, bir bildiri ya­yınlasın ve bu bildiri değişmez biçim­de Persler'le Medler'in yasalarına ek­lensin. Buna göre Vaşti Kral Artakserkses'in huzuruna bir daha hiç çık­mayacaktır ve kral, kraliçe olarak bu yere daha yaraşır bir kadın seçecektir.

20Kralın bildirisi krallığının her tara­fında okunsun. Böylece tüm kadınlar -soylusu ya da halktan olanı- bundan böyle kocalarının yetkisini kabul ede­cekler ve kocalarına boyun eğecekler­dir."

21Bu sözler kralın hoşuna gitti ve yöneticilerle kral Memukan'ın öneri­sine uydu.

22Krallığın tüm illerine mek­tuplar gönderildi, her ile kendi alfabe­si ve her ulusa kendi diliyle yazıldı; böylece her kocanın kendi evinin efen­disi olması sağlandı.


Başlangıç