Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

Yahudiler'in Zaferi

9 Kralın buyruğu ve bildirisi Adar adındaki on ikinci ayın on üçüncü gününde yürürlüğe girdi. Yahudi düş­manları onları o günü ezmeyi umut et­mişlerdi, ama tam tersi oldu; Yahu­diler düşmanlarını ezdi.

2Kral Artakserkses'in tüm illerindeki kentlerde Yahudiler bir araya geldiler. Onlara zarar vermeyi tasarlayanlara bir darbe indirmek istiyorlardı. Hiç kimse onla­ra karşı koymadı, çünkü çeşitli uluslar şimdi Yahudilerden korkuyordu.

3İl yöneticileri, prensler, valiler ve kralın memurları, hepsi de Mordekay'dan ürktükleri için Yahudileri destekli­yordu.

4Gerçekten Mordekay sarayda bir güçtü ve ünü tüm illerde yayılıyor­du. Mordekay'ın gücü gittikçe artıyor­du.

5Böylece Yahudiler tüm düşman­larını kılıçtan geçirdi, bunun sonucun­da ülkede kan döküldü, yıkım oldu. Yahudiler düşmanlara karşı başarılı oldular.

6Yalnız Sus Kalesi'nde Yahudiler beş yüz kişi öldürdü.

7Tanınmış kişi­lerden Parşandata, Dalfon, Aspata,

8Porata, Adalya, Aridata,

9Parmaşta, Arisay, Ariday, Vayzata,

10Hammedatanın oğlu Yahudilere işkence eden Ha­man'ın on oğlu öldürüldü. Ama Yahu­diler çevreyi yağma etmediler.

11Sus Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı aynı gün krala bildirildi.

12O da Kraliçe Ester'e şöyle dedi: "Sus Kale­si'nde Yahudiler beş yüz kişiyi ve Haman'ın on oğlunu öldürdü. Krallığın öbür illerinde kim bilir neler yaptılar? İstediğini bildir, sana vereyim. Dileği­ni söyle, bildirdiğin an senin olsun."

13Ester şu yanıtı verdi: "Eğer kral isterse, Sus'taki Yahudiler kralın bu­günkü bildirisini yarın da uygulasın. Haman'ın on oğluna gelince, onların vücudu darağacına asılsın."

14Ardın­dan kral bütün bunların yerine getiril­mesini buyurdu. Sus'un bildirisi ya­yınlandı ve Haman'ın on oğlu asıldı.

15Böylece Sus'taki Yahudiler Adar ayı­nın on dördüncü günü yeniden toplan­dılar ve kentte üç yüz erkek öldürdü­ler. Ama kenti yağma etmediler.

16Kralın illerinde yaşayan öbür Ya­hudiler hayatlarını korumak ve düşman­larından kurtulmak için toplandılar. Düşmanlarından yetmiş beş bin kişiyi kılıçtan geçirdiler. Ama çevreyi yağma etmediler.

17Bütün bu olaylar Adar ayı­nın on üçüncü günü oluştu. On dördün­cü günü dinlendiler, şölenler verip se­vindiler.

18Ama Sus'taki Yahudiler, on üçüncü ve on dördüncü günlerde top­landılar, on beşinci gün dinlendiler. O gün şölenler verip sevindiler.

19Bu ne­denle savunmasız köylerde yaşayan taş­ralı Yahudiler, Adar ayının on dör­düncü gününü sevinç, şölen ve tatil günü olarak kutlarlar ve birbirlerine yemek sunarlar. Oysa kentlerde oturan­lar Adar'ın on beşinci gününü kutlar­lar ve komşularına yemek sunarlar.

Purim* Kutlamaları
* Purim: İbranice. Şubat ya da Mart'a rast­layan ve Haman'ın elinden Yahudi halkının kurtuluşu anısına yapılan Yahudi bayramı.

20Mordekay bütün bu olayları yazdı. Ardından Kral Artakserkses'in illerinde yaşayan, yakında ya da uzakta olan Yahudilere mektuplar gönderdi.

21Her yıl Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günlerini bayram olarak kutlamalarını onlara bildirdi.

22Çünkü o günlerde Yahudiler düşmanlarından kurtulmuşlar, o ay içinde acıları se­vince, yasları tatile dönüşmüştü. Mordekay o günlerde şenlik yapmalarını ve sevinmelerini, birbirlerine yemek sunmalarını ve yoksullara armağanlar vermelerini onlara söyledi.

23Bu bay­ramı kutlamaya başlayan Yahudiler Mordekay'ın bütün yazdıklarını kabul edip yerine getirdiler.

24Mordekay bu konuda onlara şun­ları yazmıştı: "Tüm Yahudilere iş­kence eden Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman, Yahudilerin kökünü ku­rutmak için bir suikast hazırlamıştı. Onları yere vurup yok etmek için pur yani kura çekmişti.

25Ama Mordekay'ın asılmasını buyurması için yeniden krala gittiği zaman, Yahudilere karşı çevirdiği kötü entrikalar geri tepti ve gerek kendi ve gerekse oğulları dar­ağacına asıldı.

26Pur* sözcüğünden ötü­rü bu günlere Purim adı verildi." Böy­lece bu mektupta yazılı olanlardan ötü­rü, gördüklerinden ve başlarına gelen şeylerden ötürü,
* Pur:  İbranice "Kura çekmek" anlamına gelir. Purim sözcüğü ise çoğuldur.

27Yahudiler her yıl, buyrulan biçimde ve tarihte, bu iki günü kesinlikle kutlamaya ant içtiler. Kendi soylarından olanların ve onlara katılanların da aynı şekilde davranma­larını salık verdiler.

28Böylece her kent­te, her ailede bir kuşaktan öbür kuşa­ğa anımsanan ve kutlanan bu Purim günleri asla kaldırılmayacak ve bu günlerin anısı soylarında asla yok ol­mayacaktır.

29Avihayil'in kızı Kraliçe Ester bu ikinci mektubu onaylamak için tüm yetkisiyle yazdı.

30Artakserkses'in kral­lığının yüz yirmi yedi ilinde yaşayan Yahudilere mektuplar gönderdi.

31Se­vecenlik ve dostlukla kaleme alınan bu mektuplar, Yahudi Mordekay'ın öğütlediği gibi Purim günlerini gere­ken tarihte kutlamalarını buyuruyordu.

32Bu kutlamalara gerek kendileri­nin gerekse kendi soylarından gelen­lerin katılmalarını bildiriyor, tutulacak oruçlar ve yakılacak ağıtlar için bazı yeni kurallar ekleniyordu.Başlangıç