Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

Ester Kraliçe Oluyor

 2 Bir süre sonra öfkesi dinen Artakserkses Vaşti'yi anımsadı. Onun nasıl davrandığını ve ona karşı alınan önlemleri anımsadı.

2Kralı eğlendir­mekle görevli arkadaşları şöyle dedi­ler: "Kral için güzel kızlar seçilsin.

3Kral ülkenin tüm illerinde memurlar atasın. Onlar da tüm güzel, el değme­miş kızları Sus Kalesi'ne getirsinler ve kralın harem ağası Hegay haremde onlardan sorumlu olsun. Çünkü kadın­ları o gözetir. Hegay süslenmeleri için kızlara yardımcı olsun.

4Kralın hoşu­na giden kız Vaşti'nin yerine kraliçe olsun." Bu öneriden memnun olan kral ona göre davrandı.

5Sus Kalesi'nde, Benyamin oyma­ğından Kiş oğlu, Şimi oğlu, Yair oğlu Mordekay adında bir Yahudi oturu­yordu.

6Kendisi Babil Kralı Nebukadnessar'ın, Yahuda Kralı Yehoyakin'le birlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği tutsaklardan biriydi.

7Mordekay, öbür adı Ester olan Hadassa'yı büyütmüştü. Mordekay'ın amcasının kızı olan Es­ter annesiyle babasını kaybetmişti. Es­ter'in gerek vücudu gerekse yüzü gü­zeldi ve annesiyle babası ölünce eriş­kinliğine dek Mordekay onu büyüttü.

8Kralın bildirisi yayınlandıktan son­ra çok sayıda genç kız Sus Kalesi'ne getirilip Hegay'a teslim edildi. Ester de kralın sarayına götürülüp kadınları gözeten Hegay'a teslim edildi.

9He­gay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. Ester'e gardırobu için gerek­sinmesi olan tüm giysileri ve gereken tüm yiyecekleri sağladı. Bundan öte kralın evinden yedi özel hizmetçiyi de ona verdi ve Ester'le hizmetçilerini ha­remin en güzel bölümüne yerleştirdi.

10Ester soyunu ya da akrabalarını açıklamadı, çünkü bu konuları açıkla­masını Mordekay yasaklamıştı.

11Mor­dekay her gün haremin avlusunun önünde bir aşağı bir yukarı yürüyor, Ester'in nasıl olduğu ve ona nasıl davranıldığı konusunda bilgi alıyordu.

12Her genç kız sırası geldiğinde Kral Artakserkses'in huzuruna çıka­caktı. Kadınlara uygulanan tüzük uya­rınca on iki aylık bir süre tanınmıştı. Bu süre içinde şu işler tamamlanıyor­du: Altı ay kadınlara lavanta kokulu bir çeşit yağ sürülüyor ve geri kalan altı ay da genellikle kadınları güzelleştirmeye yarayan baharat ve losyon­lar kullanılıyordu.

13Her genç kız, kra­lın yanına girmeden, haremden istedi­ğini alıp saraya götürebiliyordu.

14Ak­şam üzeri kralın yanına giden genç kız ertesi sabah Şaaşgaz'ın yönetimin­de olan başka bir hareme giriyordu. Kralın harem ağası Şaaşgaz odalıklar­dan sorumluydu. Krala görünen kadın bir daha kralın yanına girmezdi. Yal­nız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi.

15Ama Avihayil'in kızı olan ve Avihayil'in yeğeni Mordekay tarafın­dan evlat edinilen Ester'e kralın huzu­runa çıkma sırası gelince, o, kadınlar­dan sorumlu olan kralın harem ağası Hegay'dan ona verdiklerinden başka bir şey istemedi. Ester kısa zamanda onu gören tüm insanların hayranlığını kazandı.

16Tevet adını taşıyan onuncu ayda, Kral Artakserkses'in kral oluşu­nun yedinci yılında Ester saraya götü­rüldü.

17Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok beğendi; öbür kızlardan hiç birini o denli onaylamadı ve onlara o denli ayrıcalık tanımadı. Böylece kral tacı Ester'e giydirdi ve Vaşti'nin yeri­ne kraliçe olduğunu bildirdi.

18Ardından kral büyük bir şölen verdi. Es­ter'in şöleninde tüm yöneticiler ve bakanlar bulundu. Kral tüm illerde bay­ram olduğunu bildirdi ve krala yaraşır cömertlikte büyük armağanlar dağıttı.

Mordekay ve Haman

19Öbür kızlar gibi Ester de hare­me yerleşti.

20Akrabalarını ya da so­yunu açıklamamıştı. Mordekay'ın buy­ruklarını uyguluyordu, onu büyüttüğü günlerde olduğu gibi Mordekay'ın sö­zünden dışarı çıkmıyordu.

21O günlerde Mordekay kralın ka­pı görevlisiyken, kapı eşiği nöbetçile­rinden olan ve durumlarından mem­nun olmayan kralın harem ağalarından Bigtan ve Tereş Kral Artakserkses'i öl­dürmek amacıyla bir suikast tasarlı­yorlardı.

22Durumu öğrenen Morde­kay Kraliçe Ester'e bu konuda bilgi verdi; o da Mordekay'ın söyledikleri­ni krala açıkladı.

23Konu araştırıldı ve doğru olduğu anlaşıldı. İki suikastçı darağacına asıldı ve olaylar kralın huzurunda tarih kitabına kaydedildi.


Başlangıç