Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

Mordekay 'a Övgü

10 Kral Artakserkses anakaradan ve denizdeki adalardan zorun­lu vergi aldı.

2Tüm bu kudretli davra­nışlar ve Mordekay'a bağışladığı yük­sek onurlar Med ve Pers krallarının tarih kitaplarında yazılıdır.

3Şöyle ki, Yahudi Mordekay yetki bakımından Kral Artakserkses'ten sonra geliyor­du. Yahudilerin Mordekay'a büyük saygısı vardı, binlerce kardeşi ona de­ğer veriyordu. Çünkü o ulusunun iyili­ğini düşünüyor, tüm soyunun varlık ve erinç içinde yaşamasını diliyordu.

Mordekay Gördüğü Düşü Anımsıyor

F Mordekay şöyle dedi:  "İşleyen Tanrı'dır.

2Oluşan olaylarla ilgili düşümü anımsıyorum. Tüm gördükle­rim gerçekleşti:

3Irmak olan küçük pı­nar, parlayan ışık, güneş, sel gibi akan su. Irmak Ester'dir, kral onunla evlen­di ve onu kraliçe yaptı.

4İki ejderha da Haman ve bendim.

5Uluslar, Ya­hudi adını ortadan silmek için birle­şenlerdi.

6Tek ulus, benimkidir, İsra­il'dir. Tanrı'ya yakardılar ve kurtul­dular. Evet, Rab ulusunu kurtardı, Rab bizi tüm bu kötülüklerden kurtardı. Tanrı uluslar arasında asla görülme­yen belirtiler ve doğaüstü olaylar oluş­turdu.

7O, iki yazgı saptadı, biri kendi ulusu içindi, öteki de tüm öbür ulus­ları ilgilendiriyordu.

8Bu iki yazgı Tanrı'nın tüm uluslarla ilgili olarak sapta­dığı saatte, zamanda ve günde ortaya çıktı.

9Böylece Tanrı ulusunu anımsa­dı ve mirasını korudu.

10Onlar için bu günler, Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günleri, Tanrı'nın huzurun­da toplantı, mutluluk ve sevinç günle­ri olacaktır. O'nun ulusu İsrail'in tüm kuşaklarında sonsuza dek sürecektir."

Sonuç

Ptolemi ile Kleopatra'nın yöneti­minin dördüncü yılında, kâhin oldu­ğunu söyleyen Dositeus, Levit ve oğlu Ptolemi, daha önce sözü geçen Purimle ilgili mektubu getirdiler. Bu mektu­bun gerçek olduğu konusunda diren­diler. Çeviriyi yapan, Yeruşalim'de ya­şayan kişilerden biri olan Ptolemi'nin oğlu Lisimakus'tur.


Başlangıç