Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

3 Kısa bir süre sonra Kral Artakserkses, Agaklı Hammedata'nın oğ­lu Haman'ı daha yüksek bir göreve atadı. Onu öbür devlet memurların­dan, iş arkadaşlarından daha üstün kıl­dı.

2Ondan öte kral, saray kapısında ça­lışan tüm memurların başlarını eğerek Haman'ı selamlamalarını ve ona sec­de etmelerini buyurdu. Mordekay ba­şını eğerek selam vermeyi reddetti.

3Kralın kapı görevlileri Mordekay'a, "Kralın buyruğuna niçin karşı geliyor­sun?" diye sordular.

4Görevliler bu soruyu her gün Mordekay'a yöneltti­ler, ama o, onları önemsemedi. So­nunda görevliler olup biteni Haman'a bildirdiler, çünkü Mordekay Yahudi olduğunu onlara söylemişti ve böyle davranmayı sürdürüp sürdüremeyece­ğini bilmek istiyorlardı.

5Mordekayın başını eğerek ona selam vermediği­ni ve huzurunda secde etmediğini gö­rünce, Haman büyük öfkeye kapıldı.

6Mordekay'ın hangi soydan geldiği kendisine söylenince, Haman Mordekay'ı öldürmekle yetinmemeye ve Mor­dekay'ın soyundan gelen tüm insanla­rı, yani Yahudileri, Artakserkses'in imparatorluğunda ortadan kaldırmaya karar verdi.

Haman'ın Kötü Tasarıları

7Kral Artakserkses'in krallığının on ikinci yılında, ilk ayda, yani Nisan ayında, gün ve ayın belirlenmesi için Haman'ın önünde pur, yani kura çek­tiler. Kura, Adar adındaki on ikinci aya düştü.

8Haman Kral Artakserkses'e şöyle dedi: "Krallığınızın illerinde, öbür ulus­ların arasına dağılmış ve onlarla bağ­daşmayan bir ulus var. Yasaları tüm öbür uluslardan ayrıdır ve kralın bil­dirilerini önemsemiyorlar. Bu nedenle onlara katlanmak kralın çıkarlarına uygun değildir.

9Kral onların yok edil­mesini buyurmak isterse, kral adına vergi toplayan görevlilere kralın hazi­nesi için on bin gümüş para ödemeye hazırım."

10Ardından kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıp Yahudiler'e iş­kence eden Agaklı Hammedata'nın oğ­lu Haman'a verdi.

11Kral ona şöyle de­di: "Paran sende kalsın, bu insanlar da senin olsun; onlara ne istersen yap."

12İlk ayın on üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı ve kralın prensle­ri, tüm illeri yöneten valileri ve tüm ulusların önde gelen kişileri için Ha­man'ın gönderdiği buyruğun kopyala­rı çoğaltıldı. Buyruk her ile kendi al­fabesiyle yazılmıştı ve her ulus için kendi dili kullanılmıştı. Kral Artakserkses adına imzalanmıştı ve onun yüzüğünün mührünü taşıyordu.

13Kral­lığın tüm illerine ulaklarla mektuplar gönderildi. Bu mektuplar, Adar adını taşıyan on ikinci ayın on üçüncü gü­nünde, genç, yaşlı, kadın ve çocuk tüm Yahudiler'in yıkımını, kılıçtan geçirilip yok edilmesini, varlıklarına da el konulmasını buyuruyordu.


BMektubun metni şöyleydi: "Büyük Kral Artakserkses'ten Hindistan'dan Habeşistan'a dek uza­nan yüz yirmi yedi ilin valilerine ve onların buyruğundaki şube müdürle­rine:

2"Tüm dünyayı yönettiğimden ve yetkili bir görevde bulunduğumdan, gücün neden olduğu küstahlığa asla kendimi kaptırmamaya karar vermiş bulunuyorum. Ölçülü biçimde seve­cenlikle yönetmek istiyorum. Böylece uyruğuma bunalımdan uzak bir yaşam sağlamak, krallığıma uygarlığın yararlarını sunmak, bir uçtan bir uca herke­sin özgürce rahat geçmesini olası kıl­mak, tüm insanların istediği barışı ye­niden sağlamak istiyorum.

3"Bu amaca nasıl ulaşabileceğim konusunda danışmanlarımla görüş­tüm. Onların arasından Haman bana bilgi verdi. Kendisi kraldan sonra en yetkili kişidir, sağduyusu ile ünlüdür, şaşmaz bağlılığını ve sarsılmaz güve­nilirliğini kanıtlamıştır.

4Haman'ın ba­na bildirdiğine göre, kötü huylu bazı insanlar dünyanın tüm oymakları ara­sına karışmıştır. Onlar yasalarıyla tüm uluslara karşıdırlar ve kralın buyruk­larına karşı koymaktadırlar. Onların davranışları, herkesin iyiliği için sür­dürdüğümüz devlet yönetimine engel olmaktadır.

5"Bu durumda anlaşılacağı gibi, kendi türünde tek olan bu kişiler tüm insanlığa kesinlikle karşıdır, çünkü kendi tuhaf yasalarıyla onlardan ayrılmaktadır. Bu kişiler çıkarlarımızın düş­manıdır ve en tiksindirici suçlan işlemektedirler. O denli ki, krallığın sarsılmazlığını tehlikeye sokmaktadır­lar.

6Buyruğumuz şudur ki, çıkarları­mızı koruyan ve bizler için ikinci bir baba olan Haman'ın yazdığı mektup­larda belirtilen kişiler, kadın ve ço­cuklarla beraber, tümüyle düşmanları tarafından kılıçtan geçirilecektir. On­ların kökü kurutulacaktır. Kimse onla­ra acımayacak, onları bağışlamayacaktır ve bu olay bu yıl içinde, Adar adındaki on ikinci ayın on dördüncü gününde gerçekleşecektir.

7Böylece geçmişteki ve bugünkü kötü huylu ki­şiler bir gün içinde zorla ölüler diyarı Hades'e atılacaklar. Bundan böyle dev­letimiz sarsılmaz biçimde yaşamını sür­dürecek ve sonsuza dek barışa kavu­şacaktır."

314Her ilde yasa olarak bildirilecek bu buyruğun metni çeşitli uluslara gönderildi. Böylece yukarıda sözü ge­çen gün için tümü hazır olacaktı.

15Kra­lın buyruğuna uyarak ulaklar hemen yola çıktı; buyruk ilk önce Sus Kalesi'ne bildirildi. Kral ve Haman bol bol yiyip içerken, Sus Kalesi'nde halk dehşete kapılmıştı.


Başlangıç