Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ester

Kral Yahudiler'i Kayırıyor

8 Aynı gün Kral Artakserkses, Yahudilere işkence eden Hamanın evini Kraliçe Ester'e verdi. Ester, Mordekay'la olan ilişkisini krala açık­ladı. Mordekay kralın huzuruna kabul edildi.

2Mühür yüzüğünü Haman'dan geri alan kral, onu parmağından çıkar­tıp Mordekay'a verdi. Ester de Ha­man'ın evinin yöneticiliğine Mordekay'ı atadı.

3Ester yine kralla görüştü. Ağlaya­rak kralın ayaklarına kapandı ve yalvararak ondan yardım diledi. Agaklı Haman'ın Yahudilere karşı hazırladı­ğı suikaste ve kötü tasarıya engel ol­masını istedi.

4Kral altın asasını ona doğru yöneltti. O zaman Ester ayağa kalktı ve onunla karşı karşıya kaldı.

5Ester şöyle dedi: "Eğer kral öyle di­liyorsa ve eğer ben onun gözüne girmişsem, dileğim krala uygun geliyor­sa ve o benden hoşlanıyorsa, Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman'ın mek­tuplarını lütfen yazılı olarak geçersiz kılsın. Haman bu mektupları, krallığın tüm illerindeki Yahudilerin yok edilmesi için yazmıştır.

6Ulusumu salt acı beklerken ben nasıl olup bitenleri gör­mezlikten gelebilirim? Soyumun yok edilmesine tanıklık etmeye nasıl daya­nabilirim?"

7Kral Artakserkses, Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordekay'a şöyle dedi: "Ben payıma düşeni yaptım, Haman'ın evini Ester'e verdim ve Yahudileri yok etme­yi tasarladığı için Haman'ı darağacına astırdım.

8Şimdi siz istediğiniz gibi on­lara en uygun biçimde yazabilirsiniz. Kralın adına yazar, kralın mühür yüzü­ğünü kullanarak mührü basarsınız. Çün­kü kralın adına yazılmış ve onun mührü­nü taşıyan bir buyruk asla geri alına­maz."

9Kralın yazmanları çabucak çağrıl­dı -üçüncü aydı, Sivan ayının yirmi üçüncü günüydü- ve Mordekay onlara bir buyruk yazdırdı. Bu buyruk yüz yir­mi yedi ile Hindistan'dan Habeşistan'a dek uzanan illerdeki Yahudilere, prens­lere, vali ve yöneticilere yazılmıştı. Her il için kendi alfabesi ve her ulus için kendi dili kullanılmıştı. Yahudilere de kendi alfabelerinde ve dillerinde yazıl­mıştı.

10Kral Artakserkses'in adına yazı­lan ve kralın yüzüğüyle mühürlenen bu mektuplar ulaklara verildi.

11Bu mektuplarda kral, Yahudilere yaşadıkları kentlerde kendilerini korumak amacıyla toplanmak hakkını veriyordu. Bundan öte Yahudilere, kendilerine saldırabilecek olan her­hangi bir ulus ya da ilin silahlı güçle­rini, kadınlarını, çocuklarını yok et­mek, kılıçtan geçirmek, tümünün kö­künü kurutmak ve mallarını yağma et­mek hakkını veriyordu.

12Bu buyruk Kral Artakserkses'in tüm illerinde aynı gün yürürlüğe giriyordu - Adar ayı olan on ikinci ayın on üçüncü gününde.

Eski Hakları Geri Veren Buyruk

Mektubun metni aşağıdadır: "Ulu Kral Artakserkses'ten, Hindistan'dan Habeşistan'a dek uza­nan yüz yirmi yedi ilin prenslerine, il valilerine ve tüm sadık uyruğuna selamlar.

2"Kendilerine iyilik eden kişilerin cömertçe verdiği armağanlarla birçok kez onurlandırılan çok sayıda insan, sonuç olarak kendilerini herkesten üs­tün görür.

3Buyruğumuza zarar ver­mekle yetinmeyip, yiyip içmedeki aşı­rılıklarına bakmadan onlara iyilik eden kişilere karşı entrika çevirmeye başlı­yorlar.

4İnsanların yüreğinde şükran duygusunu yok etmekle yetinmeyip, iyilikten haberi olmayan kişilerin al­kışlarıyla kıvanç duyuyorlar. Oysa Tan­rı her şeyi görür ve günah işleyenlere karşı olan Tanrı'nın adaletinden asla kurtulamayacaklardır.

5"Böylece çoğu kez yetkili kişiler, dostlarına inanıp işlerin yönetimini on­lara bırakırlar ve onların etkisinde ka­lırlar. Sonunda onlarla birlikte suçsuz­ların dökülen kanlarından sorumlu olur­lar ve onarılması olanak dışı acılara ka­rışmış olurlar.

6Kötü niyetli kişilerin düzmece kanıtlarıyla yöneticilerin dü­rüst amaçları yanlış yola yöneltilir.

7"Sözünü ettiğimiz daha eski çağ­ların tarihinde bunu gözlemek olası­dır, ama buna hiç gerek yoktur. Gözü­nüzün önünde olup bitenlere bakınız, başımıza bela olan yakışıksız görevli­lerin işledikleri suçlara bakınız.

8"Gelecekte, krallığımızda herke­sin barış ve dirliğini korumak için uğ­raşacağız.

9Yeni bir siyaset izleyece­ğiz ve yargımıza sunulan konularda tarafsız bir tutumumuz olacak.

10"Böylece Hammedata'nın oğlu Haman konukseverliğimizden yarar­landı. Kendisi Makedonyalı'ydı. Onda bir damla Pers kanı yoktu ve iyi­liğimizden çok uzaktı.

11Tüm uluslara gösterdiğimiz iyiliği ona da gösterdik. O denli ki, "babamız" olduğunu her­kese duyurduk. Kraldan sonra ikinci önemli kişi olarak herkesin ona saygı gösterip secde etmesini bildirdik.

12"Ama kendi yüksek göreviyle ye­tinmeyip, krallığımızı elimizden al­mak ve hayatımıza son vermek için entrikalar çevirmeye başladı.

13Ondan öte, dolambaçlı düzenlerle ve bizi inandırmak için öne sürdüğü kanıtlar­la, kurtarıcımız olan ve bize sürekli iyilik yapan Mordekay'ı, krallığımızı paylaşan suçsuz Ester'i ve tüm ulusumuzu yok etmemize neden ola­caktı.

14Bu tasarılarla bizi desteksiz bırakmayı ve böylece Pers İmparatorluğu'nu Makedonyalılar'a devretmeyi amaçlıyordu.

15Ama biz görüyoruz ki, alçakların alçağı bir kişinin yok etmek istediği Yahudiler suçlu değildir, on­lar gerçekten en doğru yasalarla yöne­tilmektedir.

16Onlar o yüce varlığın, yaşayan yüce Tanrı'nın çocuklarıdır. Krallığımızın sürekli mutluluğunu biz ve atalarımız O'na borçluyuz.

17"Bu nedenle Hammedata'nın oğ­lu Haman'ın gönderdiği mektuplara uymamanız yerinde olur.

18Çünkü o mektupları yazan kişi tüm ev halkıyla birlikte Sus'un kapılarında asılmıştır. Kendisi bu cezayı hak etmişti ve tüm varlıkları yöneten Tanrı ona bu cezayı çabucak verdi.

19"Bu mektubu çoğaltıp her tarafa dağıtın, geleneklerine uymaları için Yahudilere özgürlük tanıyın.

20Onla­ra eziyet etmek için saptanan günde, yani Adar ayı olan on ikinci ayın on üçüncü gününde kendilerine saldıran biri olursa onlara yardım edin.

21Çün­kü Her Şeye Gücü Yeten Tanrı seçtiği ulusu için o günü bir sevinç günü yap­mıştır, yıkım günü değil.

22"Yahudiler, size gelince, tüm din­sel bayramlarınız arasında bu bayramı özel bir gün olarak türlü şölenlerle kutlayın.

23Böylece şimdi ve gelecek­te gerek sizin için, gerekse iyi niyetli Persler için o gün kurtuluşunuzu anma törenleri yapılacaktır. Düşmanlarınıza gelince, onlar da yıkımlarını anımsa­yacaktır.

24"Bu buyruğa uymayan tüm kent­ler ve ülkeler acımasızca ateşe verile­cek, tüm halkı kılıçtan geçirilecektir. Oraları bundan sonra insanlar için ya­nına yaklaşılamaz durumda olacaktır. Bundan öte yabanıl hayvanlar ve kuş­lar için sonsuza dek tiksindirici ola­caktır.

8 13"Bu bildirinin metni tüm illerde yasa yerine geçsin ve tüm uluslara verilsin. Böylece Yahudiler sözü ge­çen günde hazır olup düşmanlarından öç alabilsinler."*
*
E bölümü 1-12 ayetlerini de içerir.

14Kralın atlarına binen ulaklar, kralın buyruğuna uyarak çarçabuk yo­la koyuldular. Bildiri Sus Kalesi'nde de yayınlandı.

15Mordekay prenslere yaraşır mor ve beyaz renkte bir giysiyle, başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ke­tenden açık mor renkte bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus Kenti­nde sevinç çığlıkları duyuldu.

16Artık Yahudiler için ışık ve sevinç, mutlu­luk ve onur vardı.

17Kralın bildirisini duyan her kentteki Yahudilerin arasında sevinç ve mutluluk vardı. Şölen­ler veriliyor, tatil yapılıyordu. Ülkede çok sayıda kişi Yahudi oldu, çünkü artık Yahudilerden kaygı duyuluyor­du.


Başlangıç