Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Ezra

Ezra'nın Birinci Görümü

3Yeruşalim'in düşüşünden sonraki otuzuncu yılda, ben, Şealtiel-Ez­ra diye de bilinirim- Babil'deydim. Yatağıma uzandığımda sıkıntılıydım.

2Sion'un perişanlığıyla Babil'de ya­şayanların refah ve mutluluğunu dü­şünmekten aklım karışmıştı.

3Ruhum tamamen altüst olmuştu. Korkularımı yüce Tanrı'ya arzettim.

4"Tanrım, Rab'bim" dedim, "Sen, yalnızca sen değil miydin ki, başlangıçla yeryüzünü oluş­turan?

5Toprağa buyruk verdin, Adem oluştu. Onun bedeni cansızdı, ama ken­di ellerinle şekil verip hayat soluğunu ona üfledin. Böylece onu yaşayan bir insan yaptın.

6Onu, varlık olarak yer­yüzüne gelmeden önce, bizzat senin kurduğun cennette gönderdin.

7Ona itaat edeceği tek bir buyruk verdin, ama o buna uymadı. Bunun üzerine onu ve onun soyundan gelenleri derhal ölüme mahkûm ettin. "Ondan doğan uluslar, soylar, halklar aileler sayılamayacak kadar çoktu.

8Sana karşı günah işleyip seni kü­çümseyen her ulus kendi yoluna gitti, Sen onları durdurmadın.

9Ne var ki, daha sonra zamanı gelince yeryüzündekilerin üzerine tufanı getirip onları yok ettin.

10Bu son herkesin başına geldi: Adem'e ölüm, soyunun üzerine tufan!

11Sen yalnız Nuh'a, ailesine ve onun soyundan doğru olan kişilere do­kunmadın.

12"Yeryüzü nüfusu arttı, aileler ve halklar çoğaldı. Ulus üstüne ulus. Ama sonra, bir kez daha, öncekilerden da­ha çok günah işlemeye başladılar.

13Onlar günah işlemeye başladıkla­rında sen onlardan birini,

14adı İbra­him olanı kendin için seçtin. Onu sev­din, yalnızca ona gizlice, gece yarı­sında dünyanın nasıl son bulacağını gösterdin,  

15Onunla sonsuza dek sü­recek bir antlaşma yaptın. Onun soyu­nu hiçbir zaman terk etmeyeceğine dair söz verdin.

16Ona İshak'ı, İshak'a Yakup'la. Esav'ı verdin. Bun­lardan Yakup'u seçtin, Esav'ı reddet­tin. Yakup büyük bir ulus olarak bü­yüdü.

17"Onun soyunu Mısır'dan kurta­rıp onları Sina Dağı'na getirdin.

18Ora­da göğü eğip yeryüzünü salladın. Dün­yayı döndürüp ummanları titrettin, ev­renin altını üstüne getirdin.

19Senin görkemin ve yüceliğin, ateşle depre­min, rüzgarla soğuğun dört kapısın­dan geçti. Sen Yakup'un soyu İsrailliler'e yasanı, buyruklarını verdin.

20On­ların günahkâr kalplerine göre davranmadın. Buyruklarının onların ya­şamını yönlendirmesine olanak tanı­dın.

21İlk insan Adem, günahkâr bir yüreği yüklendiğinden günah işleyip yenildi. Yalnız kendisi değil, bütün soyu...

22Bu nedenle hastalık yerleş­ti. Her ne kadar halkının kalbinde yasan yerleşmişse de, günah da orada kökleşmiş olduğundan, iyilik çaresiz kaldı, kötü olan kalıcı oldu.

23"Yıllar geçti, zamanı gelince, kendin için, adı Davut olan birini or­taya çıkardın.

24Ona, senin adının anıl­dığı bir kent kurmasını ve orada sana kurban kesmesini istedin.

25Bunun bit­mesi çok uzun yıllar aldı. Ama aynı günahkâr kalbe sahip olduklarından, kent sakinleri

26tıpkı Adem ve onun soyu gibi davranıp yoldan çıktılar.

27Böylece kendi kentini düşmanlara teslim ettin.

28"Kendi kendime dedim ki: 'Bel­ki de Babil'dekilerin daha iyi bir ya­şam sürüyor olmaları, onların Sion'u fethetmelerindendir.' 

29Ama  buraya ulaştığımda, talimin edebildiğimden da­ha fazla günahla karşılaştım. Bu otuz yılda kendi gözlerimle bir sürü gü­nahkâr gördüm.

30Günahkârlara karşı ne kadar anlayışlı, inançsızlara karşı ne kadar esirgeyici olduğunu, kendi halkını yok ederken, düşmanlarını na­sıl koruduğunu gördüğümde yüreğim parçalandı.

31Senin yollarını nasıl an­lamaları gerektiğine ilişkin, kim olur­sa olsun kimseye hiçbir imada bulun­madın. Babil  Sion'dan daha mı erdemlidir?

32İsrail dışında herhangi bir ulus seni hiç tanımış mıdır? Yakup'un soyu gibi başka hangi soy senin ant­laşmalarına güvendi?

33Ne var ki, on­lar hiç ödüllendirilmediler. Acılarının hiçbir karşılığını görmediler. Uluslar arasında bir aşağıya bir yukarıya do­laştım.  Senin  buyruklarını  dinleme­dikleri  halde,  onların  nasıl  başarılı olup geliştiklerini gördüm,

34Bu ne­denle bizim günahlarımızı, dünyanın geri kalanının günahlarına karşılık te­razide tart. O zaman terazinin gös­tergesinin hangi yöne eğileceği netle­şecektir. 

35Yeryüzünde yaşayanların sana karşı günah işlemediği herhangi bir zaman var mıdır? Hiç herhangi bir ulus İsrail gibi senin buyruklarını tut­muş mudur?

36Belki burada bir adam, şurada bir adam bulabilirsin, ama hiç­bir yerde bütün bir ulusu bulamaz­sın."


Başlangıç