Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

RAB Mısır'ı Cezalandıracak

30 RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki: 'Rab Yahve şöyle diyor:

"'Ah o gün diye haykır.

  3 Çünkü o gün yakın.

RAB'bin günü yakın,

Bulutların günü,

Ulusların yıkım zamanı.

  4 Bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak.

Kûş'u acılar saracak.

Mısır'da vurulanlar yere serilince

Ülkenin serveti alınıp götürülecek,

Temelleri yok edilecek.

  5 Mısır'la birlikte Kûş, Pût, Lud,

Arabistan, Kuv[i] ve antlaşma yaptığım halkım

Kılıçtan geçirilecek.

  6 "'RAB şöyle diyor:

Mısır'ı destekleyenler öldürülecek,

Mısır'ın övündüğü ordu çökecek,

Migdol'dan Assuan'a dek kılıçtan geçirilecekler.

Böyle diyor Rab Yahve.

  7 Kimsesiz kalmış ülkeler arasında

Kimsesiz kalacaklar.

Kentleri viran olmuş kentler gibi olacak.

  8 Mısır'ı ateşe verdiğimde,

Onu destekleyenler ezildiğinde,

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.

  9 "'O gün kaygısız Kûşlular'ı korkutmak için gemilerle ulaklar göndereceğim. Mısır'ın yıkım günü geldiğinde korkuya kapılacaklar. İşte o gün geliyor.

  10 "'Rab Yahve şöyle diyor:

Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla

Mısır'ın zenginliğine son vereceğim.

  11 O ve ordusu, ulusların en acımasızı,

Ülkeyi yerle bir etmek için gelecekler.

Mısır'a karşı kılıçlarını çekecek,

Ülkeyi öldürülenlerle dolduracaklar.

  12 Nil'in kanallarını kurutup

Ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim,

Ülkeyi de içindeki her şeyi de

Yabancılar eliyle viran edeceğim.

Bunu ben Rab Yahve söylüyorum.

  13 Rab Yahve şöyle diyor:

Putları yok edecek,

Nof'taki[ii] değersiz ilahlara son vereceğim.

Mısır'da artık önder olmayacak,

Ülkeye korku salacağım.

  14 Patros'u viraneye çevirecek,

Soan'ı[iii] ateşe verecek,

No[iv] Kenti'ni cezalandıracağım.

  15 Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin üzerine boşaltacak,

Kalabalık No halkına son vereceğim.

  16 Mısır'ı ateşe vereceğim,

Sin acıdan kıvranacak,

No Kenti'nin surları yarılacak,

Nof sürekli tedirgin olacak.

  17 On Kenti[v] ve Pi-Beset gençleri

Kılıçtan geçirilecek,

Oradaki halk sürgüne gönderilecek.

  18 Tahpanhes'te Mısır'ın boyunduruğunu kırdığım zaman,

Orada gündüz geceye dönecek,

Övündüğü orduya son verilecek,

Kent bulutlarla kaplanacak,

Köylerindeki halk sürgüne gönderilecek.

  19 Mısır'ı böyle cezalandırdığımda

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.'"

  20 Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü RAB bana şöyle seslendi:

  21 "İnsanoğlu, Mısır Firavunu'nun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı.

  22 Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor: Mısır Firavunu'na karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim.

  23 Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.

  24 Babil Kralı'nın kollarını güçlendirip kılıcımı onun eline vereceğim. Firavunun ise kollarını kıracağım. Babil Kralı'nın önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek.

  25 Babil Kralı'nın gücüne güç katacak, Firavun'un gücünü zayıflatacağım. Kılıcımı Babil Kralı'nın eline verdiğimde ve o kılıcı Mısır'a doğru uzattığında, benim RAB olduğumu anlayacaklar.

  26 Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar."

 [i] 30:5. İbranice "Kuv", Septuaginta "Libyalılar"

[ii] 30:13. "Nof": "Memfis" diye de bilinir

[iii] 30:14. "Soan": Tanis olduğu sanılıyor

[iv] 30:14. "No": "Tebes" diye de bilinir

[v] 30:17. "On Kenti": "Heliopolis" diye de bilinir


Başlangıç