Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

RAB'bin Payı

45 "'Ülkeyi miras olarak paylaştırdığınız zaman, RAB'be ülkeden pay olarak 25.000 arşın[i] uzunlukta, 20.000 arşın[ii] genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak.

  2 Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yer de çevresindeki açık alan için ayrılacak.

  3 Bu bölgeden uzunluğu 25.000 arşınlık, genişliği 10.000 arşınlık[iii] bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, En Kutsal Yer orada olacak.

  4 Burası tapınakta hizmet etmek üzere RAB'be yaklaşan kâhinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kâhinlerin evleri de tapınak da o kutsal bölgede olacak.

  5 Tapınakta hizmet eden Levililer'e miras olarak 25.000 arşın uzunlukta, 10.000 arşın genişlikte bir bölge verilecek. Orada, yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak[iv].

  6 "'Kutsal bölgeye düşen payla birlikte kent için uzunluğu 25.000, genişliği 5.000 arşınlık[v] bir pay ayıracaksınız; bu bütün İsrail halkı için olacak.

  7 "'Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır.

  8 Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler.

  9 "'Rab Yahve şöyle diyor: Yeter artık, ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Rab Yahve böyle diyor.

  10 Doğru ölçüler kullanın, kullandığınız efa[vi] ve bat[vii] doğru olsun.

  11 Efa ile bat aynı ölçüde olsun. Bat homerin[viii] onda birine, efa da homerin onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü homere göre olacak.

  12 Bir şekel[ix] yirmi geraya[x] eşit olmalı. Altmış şekel[xi] de bir minaya[xii] eşit olmalı.

Sunular ve Kutsal Günler

  13 "'Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri[xiii], her homer arpadan efanın altıda biri[xiv] kadarını vereceksiniz.

  14 Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan[xv] batın onda biri[xvi] kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir.

  15 İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar tahıl, yakmalık ve esenlik sunuları için kullanılacak. Rab Yahve böyle diyor.

  16 Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek.

  17 İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda -şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat günlerinde- tahıl sunularını, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için günah, tahıl, yakmalık, esenlik sunularını sağlayacak.

  18 "'Rab Yahve şöyle diyor: Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın.

  19 Kâhin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı sövelerine sürecek.

  20 Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın.

  21 "'Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz.

  22 O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak.

  23 Yedi gün bayram boyunca her gün RAB'be yakmalık sunu olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak.

  24 Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa[xvii] tahıl, her efa için bir hin[xviii] zeytinyağı sağlayacak.

  25 "'Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder günah, yakmalık ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak.

 [i] 45:1. "25.000 arşın": Yaklaşık 13. 25 km

[ii] 45:1. Septuaginta "20.000 arşın", yaklaşık 10. 6 km. İbranice "10.000 arşın", yaklaşık 5.3 km

[iii] 45:3. "10.000 arşın": Yaklaşık 5. 3 km

[iv] 45:5. Septuaginta "Yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak", İbranice "Mülk olarak yirmi oda alacaklar"

[v] 45:6. "5.000 arşın": Yaklaşık 2. 65 km

[vi] 45:10. "Efa": Yaklaşık 22 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği

[vii] 45:10. "Bat": Yaklaşık 22 lt

[viii] 45:11. "Bir homer": Yaklaşık 220 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği

[ix] 45:12. "Bir şekel": Yaklaşık 11. 5 gr

[x] 45:12. "Bir gera": Yaklaşık 0. 6 gr

[xi] 45:12. "Altmış şekel": İbranice "Yirmi şekel, yirmi beş şekel, on beş şekel"

[xii] 45:12. "Altmış şekelden oluşan bir mina": Yaklaşık 0. 7 kg

[xiii] 45:13. "Buğdaydan efanın altıda biri": Yaklaşık 2. 2 kg. (3.6 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[xiv] 45:13. "Arpadan efanın altıda biri": Yaklaşık 1. 8 kg. (3.6 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği.

[xv] 45:14. "Bir kor": Yaklaşık 220 lt

[xvi] 45:14. "Batın onda biri": Yaklaşık 2. 2 lt

[xvii] 45:24. "Bir efa": Yaklaşık 22 litre sıvı alabilen bir tahıl ölçeği

[xviii] 45:24. "Bir hin": Yaklaşık 3. 6 lt


Başlangıç