Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

Elazar İçin Bir Övgü Sözü

7 Atamız Elazar'ın aklı becerikli bir kaptan gibi inanç gemisini duygular denizinde yönlendirdi.

2-3Za­lim hükümdarın fırtına kadar sert dav­ranışlarıyla hırpalanmış ve işkencele­rin güçlü dalgaları altında ezilmiş ol­duğu halde ölümsüzlüğün zafer limanına ulaşana kadar inancın dümenini hiçbir şekilde sağa sola çevirmedi.

4Us­taca yapılmış çok sayıda savaş araçla­rıyla kuşatılmış hiçbir kent bu kutsal adam gibi dayanmış değildir. Kutsal ya­şamı işkenceler ve germe aletleriyle tükendiği halde, kuşatmacıları adanmışlık kalkanıyla yendi.

5Atamız nliEla­zar aklını denize sarkan kayalık bir burun gibi tutarak duyguların azgın dalgalarını kırdı.

6Ey kâhiğe layık kâhin, yasaca kirli yemekleri yiyerek saygı ve paklıktan başka bir şeyi ta­nımayan kutsal dişlerini ve mideni kirletmedin, kutsallığını bozmadın.

7Ey tanrısal yaşamın filozofu, yasayla uyum içinde olan adam!

8Yasanın yönetici­leri böyle olmalı, kendi kanları ve ölüm pahasına da olsa acının asil terleriyle yasayı korumalı!

9Sen baba­mız, görkemli dayanıklılığın ile yasa­ya olan bağlılığımızı pekiştirdin ve öv­düğün kutsallığı inkâr etmeyerek sözü­nü ettiğin tanrısal felsefeyi eylemle­rinle inandırıcı kıldın.

10Ey işkence­lerden daha güçlü ihtiyar, ey ateşten de alevli olgun adam, ey tutkulardan üstün kral Elazar!

11-12Atamız Harun buhurdanını yanına alarak kalabalığın arasından koşup ateş saçan meleği na­sıl yendiyse, Harun'un torunu Elazar da ateşte yanıp tükendiği halde aklını yitirmeyerek sağlam durdu.

13-14Bedeni yıpranmış ve dayanıksız, kasları gevşek, sinirleri güçsüz, yaşı ilerlemiş biri olduğu halde akıl aracılığıyla ru­hunda gençleşerek İshak'ınkine ben­zer bir akıl ile çok başlı germe aletini etkisiz kıldı.

15Ey kutsanmış yaşa ge­len, ağarmış onurlu saçlara sahip ve yasaya uygun bir yaşantısı olan, ölü­mün sadık mührüyle yetkin kılınan adam!

16Dolayısıyla yaşlı bir adam kut­sal yaşayışından dolayı işkenceleri ölü­me dek hor gördüyse, adanmış aklın duygulardan daha üstün olduğu ap­açık bir gerçektir.

17Bazıları belki, "Herkes yeterince sağgörülü bir akla sahip olmadığı için duygularına ege­men olamıyor" diyebilir.

18Ancak yal­nız tüm yüreğiyle inanca uyanlar ben­liğin tutkularına egemen olabilirler.

19Çünkü atalarımız İbrahim, İshak ve Yakup gibi onlar da Tanrı için öldük­lerine değil, yaşadıklarına inanmakta­dırlar.

20Bu nedenle bazı insanların akıllarının eksikliğinden ötürü duygu­ları tarafından yönetilir gibi görünme­leri çelişkili bir durum değildir.

21-22Felsefenin bütün ölçütlerine göre ya­şayan, Tanrı'ya güvenen ve erdem uğ­runa her tür acıya katlanmanın kutsa­masını bilen hangi insan Tanrı'ya olan bağlılığı aracılığıyla duyguların üstesinden gelemez?

23Çünkü ancak bilge ve cesur olanlar duygularının efendileridir.


Başlangıç