Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

Yedi Kardeş Zalim Hükümdara Karşı Çıkıyor

8 Bu nedenle çok genç insanlar bile akla uygun bir felsefeyi içtenlikle uygulayarak çok acı veren işkence alet­lerinin üstesinden gelebildiler.

2Çünkü zalim hükümdar yaşlı adamın yasaca kirli yiyeceği yemesini sağlamakta ba­şarısız olup açıkça yenilgiye uğradık­tan sonra, büyük bir öfkeyle diğer İb­rani esirlerin getirilmesini, kirli yiye­ceği yiyenlerin serbest bırakılmaları­nı, reddedenlere de daha acımasız bir biçimde işkence edilmesini buyurdu.

3Zalim hükümdar bu buyrukları verdikten sonra yakışıklı, alçakgönül­lü, soylu ve her işte yetenekli yedi kardeş, yaşlı anneleri ile birlikte önü­ne getirildi.

4Zalim hükümdar onların annelerinin çevresinde bir koro gibi toplandığını görünce, onlardan mem­nun kaldı. Onların görünümü ve soy­luluğundan etkilenerek onlara gülüm­seyip yaklaşmalarını istedi ve şöyle dedi: 

5"Gençler, olumlu duygularla her birinizi takdir ediyorum ve sizin gibi kardeşlerin güzelliğine ve sayıla­rına saygı duyarım. Biraz önce işken­ce edilen yaşlı adamla aynı delice tu­tumu sergilememenizi önerir, sözümü dinlemenizi ve arkadaşlığımdan ya­rarlanmanızı öğütlerim.

6Buyrukları­ma uymayanları cezalandırabildiğim gibi, bana uyanları ödüllendirebilirim de.

7Bana güvenin! Ulusunuzun ata­lardan kalan geleneksel yaşam biçiminden vazgeçerseniz hükümetimde yetkili konumlara sahip olursunuz.

8Grek yaşam biçimini benimseyip ya­şamlarınızı değiştirin; böylece gençli­ğinizden zevk alırsınız.

9Ama söz din­lemeyerek beni öfkelendirirseniz, be­ni korkunç cezalar ve işkencelerle her birinizi yok etmeye zorlayacaksınız.

10Bu nedenle kendi kendinize acıyın. Düşmanınız olan ben bile, gençliğini­ze ve yakışıklılığınıza acıyorum.

11Söz dinlemezseniz işkence aleti üzerinde ölmenizden başka bir şeyin elinize geçmeyeceğini düşünmüyor musu­nuz?"

12Bunları söyledikten sonra kor­kup yasaca kirli yiyeceği yemek için ikna olsunlar diye işkence aletlerinin önlerine getirilmelerini buyurdu.

13Mu­hafızlar tekerlekleri, kemikleri yerin­den çıkaran aletleri, bedeni gererek işkence yapan araçları, çengelleri, man­cınıkları, kazanları, mangalları, parmağı sıkan aletleri, demir pençeleri, kıskıları ve körükleri önlerine koy­duktan sonra zalim hükümdar konuş­mayı sürdürdü:

14"Korkun gençler, çün­kü inandığınız adalet, baskı altınday­ken işlediğiniz günahlar için merha­metli olacaktır."

15Ama onun ikna etmeye çalışan sözlerini duyup korkunç aletleri gör­dükten sonra, yalnızca korkmamakla kalmadılar, ayrıca zalim hükümdara kendi felsefeleriyle karşı koyup onun zorbalığını sağlam mantıklarıyla hiçe saydılar.

16Diğer yandan, cesur ve yi­ğit olmasalardı neler söyleyebilecek­lerini bir düşünelim. Şöyle konuşma­yacaklar mıydı?

17"Ne kadar zavallı ve akılsızız! Bu kral sözünü dinlersek bize iyi davranılacağını söyleyerek bi­zi teşvik ettiğine göre,

18niye boş dü­şüncelerden zevk alalım ve bizi ölü­me götürecek bir biçimde söz dinlemezlik edelim?

19Ey erkekler ve kar­deşler, işkence aletlerinden korkup iş­kence tehditlerini iyice değerlendire­rek bu boş düşüncelerden vazgeçme­miz ve bizi yok etmekle tehdit eden küstahça tutumdan kurtulmamız ge­rekmez mi?

20Gençliğimize ve anne­mizin yaşına acıyalım.

21Söz dinle­mezsek öleceğimizi ciddi bir şekilde düşünelim!

22Ayrıca Tanrı'nın adaleti baskı altındayken kraldan korkmamı­zı bağışlayacaktır.

23Bu güzel yaşam­dan kendimizi yoksun edip bu zevkli dünyadan kendimizi niye koparalım?

24Baskıya karşı koymayalım ve ger­me aleti üzerinde gerilmekten dolayı gereksiz bir gurur duymayalım.

25Ya­sa bile işkence aletlerinden korktuğu­muz için yok yere bizi ölüm cezasına çarptırmaz.

26Kralın sözünü dinledi­ğimizde esenlikte yaşayabileceksek ne­den bu karşı koyma isteği bizi heyecanlandırıyor ve ölümümüze sebep ola­cak bu inatçılık hoşumuza gidiyor?"

27Ama bu gençler, işkence gör­mek üzere oldukları halde, ne bu söz­lerden birini söylediler ne de ciddi bir biçimde düşündüler.

28Çünkü duygu­ları hor gördüler ve şiddetli acılara üstünlük sağladılar.

29Böylece zalim hükümdar onlara yasaca kirli yiyeceği yemeleri yolunda yaptığı öneriyi biti­rir bitirmez, hep bir ağızdan, tek bir düşünceden çıkmış gibi olan şu söz­leri söylediler:


Başlangıç