Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

Yedinci Kardeşe İşkence Edilmesi

12 O da, kazana atıldıktan sonra kutsanmış bir ölüme kavuştu­ğunda, yedincisi ve en küçüğü öne geldi.

2Zalim hükümdar diğer kar­deşler tarafından şiddetli bir biçimde kınanmış olmasına karşın, bu çocuğu kelepçelerde görünce ona çok acıdı. Onun yaklaşmasını işaret edip onu ikna etmeye çalışarak şöyle dedi:

3"Kardeşlerinin aptallığının sonucunu görüyorsun. Söz dinlemedikleri için acılar içinde öldüler.

4Sen de, söz din­lemezsen kötü bir şekilde işkence edi­lerek zamanını doldurmadan ölecek­sin,

5ama ikna olursan arkadaşım olup krallığın yönetiminde bir önder olur­sun."

6Onu böylece ikna etmeye ça­lıştıktan sonra, bu kadar çok oğlunu yitiren bu anneye merhamet göster­mek, kalan oğlunu söz dinleyerek ken­disini kurtarmaya ikna etmesi için ço­cuğun annesini çağırdı.

7Ama biraz son­ra anlatacağımız gibi annesi İbrani di­linde öğüt verdikten sonra

8çocuk, "Be­ni bırakın, kral ve yanındaki bütün ar­kadaşlarıyla konuşayım" dedi.

9Çocu­ğun bu sözlerine çok sevinerek onu he­men bıraktılar.

10Çocuk en yakın ka­zana koşarak,

11"Seni Tanrı tanımaz zalim hükümdar, bütün kötü insanla­rın en saygısızı, krallığın da dahil ol­mak üzere Tanrı'dan iyi şeyler aldı­ğın halde, O'nun kullarını öldürmek­ten ve inancına bağlılıkla davrananlara germe aleti üzerinde işkence et­mekten utanmadın mı?

12Bu nedenle, adalet sizin için şiddetli ve sonsuz ateşi, işkenceleri hazırlamıştır. Bunlar zamanın sonuna kadar sizi bırakma­yacaktır.

13Sen en vahşi canavar, bir insan olarak senin gibi duygulara sa­hip olup seninle aynı maddelerden ya­ratılan bu insanların dillerini kesip on­lara bu şekilde zulmetmek ve işkence etmekten utanmadın mı?

14Onlar asil ölümleriyle Tanrı'ya karşı olan görev­lerini kesin olarak yerine getirdiler, ama sen, erdem için mücadele edenle­ri nedensiz öldürdüğün için hüngür hüngür ağlayacaksın."

15Artık kendi­si de ölmek üzere olduğu için şöyle dedi:

16"Ağabeylerimin üstün örneği­ni terk etmeyeceğim.

17Ben ulusumu­za merhamet etmesi için atalarımızın Tanrısı'na yalvarıyorum;

18ama O sen­den yaşadığın sürece ve öldükten son­ra da öç alacaktır."

19Bu lanetleri dile getirdikten sonra, kendini kazanlara atarak yaşamına son verdi.

 


Başlangıç