Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

9 "Niye oyalanıyorsun, ey zalim hü­kümdar? Çünkü biz atalarımızın buyruklarını çiğnemektense ölmeyi yeğleriz.

2Yasaya ve öğütçümüz Mu­sa'ya içtenlikle uymazsak açık bir şe­kilde atalarımızı utanca boğarız.

3Ey yasadışı olanı öneren zalim hüküm­dar, bize duyduğun nefretle kendimi­ze acıdığımızdan çok bize acıma.

4Çün­kü yasayı çiğnersek bize güvenlik sağ­layacak olan bu merhameti, ölümden daha acı sayıyoruz.

5İşkenceyle bizi öl­düreceğin tehditleriyle bizi korkutma­ya çalışıyorsun. Biraz önce Elazar'ın sergilediği örnekten hiçbir şey öğren­memiş gibisin.

6Ve eğer İbraniler'in ih­tiyarları işkence gördüklerinde inanç­larına bağlı kaldılarsa, biz gençlerin de yaşlı öğretmenimizin üstesinden gel­diği zorbaca işkenceleri hor görerek ölmemiz daha uygun olur.

7Bu ne­denle, zalim hükümdar, bizi sına; eğer inancımızdan dolayı bizi öldürürsen, işkence ederek bize zarar verebilece­ğini sanma.

8Çünkü biz, bu zorlu acı ve dayanma aracılığıyla erdem ödülü­ne kavuşacak, uğruna acı çektiğimiz Tanrı'yla birlikte olacağız.

9Ama sen, bize karşı bu kana susamışlığından dolayı, haklı olarak Tanrı'nın adaletinin ateş ile verdiği son­suz acıyı çekeceksin."

Birinci ve ikinci Kardeşlere İşkence Edilmesi

10Bunları söyledikten sonra, zalim hükümdar onlara yalnızca sözünü din­lemedikleri için kızmakla kalmadı, nan­körlük ettiklerini düşündüğü için de öfkelendi.

11Kralın buyruğu uyarınca mu­hafızlar en büyük olanı öne getirerek mintanını çıkardıktan sonra ellerini ve kollarını yanlarına kayışla bağladılar.

12Kendileri yorulana dek onu kırbaç­larla döverek bir sonuç alamadıktan sonra, germe aleti üzerine yerleştirdi­ler.

13Soylu genç bunun üzerine geril­dikten sonra, kolları ve bacakları ek­lemlerinden çıkarıldı.

14Her eklem çı­kık durumdayken zalim hükümdarı kı­nayarak şöyle dedi:

15"Vahşi düşünce­li, iğrenç ve zalim hükümdar, Tanrısal adaletin düşmanı, bir katil olduğum için ya da saygısız davrandığım için değil, Tanrı'nın yasasını koruduğum için be­ni böyle parçalıyorsun."

16Muhafız­lar, "İşkenceden kurtulabilmek için ye­meyi kabul et" dediklerinde,

17"İğrenç dalkavuklar sizi, germe aletiniz benim mantığımı boğacak kadar güçlü değil­dir" diye yanıtladı. Kollarımı kesebilir, bedenimi yakabilir, eklemlerimi çevi­rebilirsiniz;

18ama bu işkencelerin hep­sinden geçerek sizi İbrani çocuklarının erdem konusunda yenilmez olduklarına ikna edeceğim."

19Bunları söylediği sı­rada, altında ateş yaktılar ve alevler yük­selirken germe aletini daha da gerdiler.

20Germe aleti tamamen kan ile kaplanı­yor, kor yığınları pıhtılaşmış kan tara­fından söndürülüyor, makinenin milin­den et parçaları düşüyordu.

21Kemiklerini bağlayan kirişler çoktan kopmuş olduğu halde, İbrahim'e layık olan bu cesur genç inlemedi,

22ama asil bir şe­kilde işkenceye dayandı, sanki ateş aracılığıyla ölümsüzlüğe dönüşmüştü.

23"Kardeşlerim, beni örnek alın" de­di, "Mücadelemde görevinizi terk et­meyin ve cesur aile bağlarımızdan vaz­geçmeyin.

24İnanç uğruna kutsal ve soylu savaşı sürdürün. Bu şekilde ata­larımızın Tanrısı ulusumuza merha­met eder ve lanetli zalim hükümdar­dan öç alır.

25Bunu söyledikten sonra, aziz genç yaşamla bağını kopardı.

26Herkes cesur ruhuna hayret eder­ken, muhafızlar onun bir küçüğünü ge­tirdiler. Ellerine demir eldivenler giy­dikten sonra onu işkence makinesine ve mancınığa bağladılar.

27İşkence et­meden önce ona yemek isteyip iste­mediğini sordular. Sonra bu soylunun kararını dinlediler.

28-29Bu parsa ben­zeyen canavarlar demir elleriyle ek­lemlerini kopardılar, bedenini çenesi­ne kadar açtılar ve kafa derisini çıkar­dılar. Ama bu şiddetli acıya sabırla da­yanarak, "Atalarımızın inancı uğruna her türlü ölüm ne tatlıdır!" dedi.

30Za­lim hükümdara, "İnanç uğruna dayan­ma gücümüzün küstah zorbalığınızı yenişini izlediğinizde, sana benden daha çok işkence edildiğini düşünmüyor musun?" dedi.

31Acılarımı erdem­den doğan sevinç ile hafifletiyorum,

32ama sen saygısızlıktan gelen tehdit­lerle işkence çekiyorsun. Ey iğrenç ve zalim hükümdar, Tanrı'nın gazabının yargısından kaçamayacaksın."


Başlangıç