Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

4. Makabeler

17Bazı muhafızlar onun da yaka­lanıp öldürülmek üzereyken, kimse bedenine dokunmasın diye ken­dini ateşe attığını söylediler.

2Ey anne, yedi oğulunla zalim hü­kümdarın şiddetini etkisizleştirip kötü tasarılarını boşa çıkararak imanının ce­saretini gösterdin!

3Oğulların bir sütuncasına, sen de onların üzerlerine otu­ran çatı gibi, işkencelerin depremine karşı sabit ve sarsılmaz bir biçimde durdun.

4Ey kutsal aklı olan anne, yü­reklen ve Tanrı'ya olan dayanıklı ümi­dini değişmez kıl.

5Gökyüzündeki ay, yıldızlarla birlikte, senin kadar saygı­değer durmuyor. Sen ki, yedi oğlun için dindarlığa giden yolu aydınlattın, sen Tanrı'nın önünde onurunla ve oğul­larınla birlikte göklerde sabit duru­yorsun.

6Çünkü senin çocukların ba­ba İbrahim'in gerçek torunlarıydı.

Şehit Olmalarının Etkisi

7Sizin dininizin tarihini bir ressa­mın boyadığı gibi betimlemek ola­naklı olsaydı, bunu ilk olarak gören­ler, inanç uğruna ölürken birçok iş­kenceyi çeken yedi çocuğun annesini gördüğünde titremez miydiler?

8Ger­çekten, bu sözleri mezarlar üzerinde, ulusumuzun halkı için bir anımsatıcı olarak yazmak yerinde olurdu:

9"İbraniler'in yaşam biçimini yok etmek isteyen zalim hükümdarın şid­deti yüzünden, burada yaşlı bir kâhin, yaşlı bir kadın ve yedi oğlu yatıyor.

10Onlar uluslarını haklı çıkardılar; Tanrı'ya güvenip işkence çekerek ölüme bile gittiler."

11Doğrusu tanrısal bir mücadele­ye girdiler.

12Çünkü o gün erdem on­ları ödüllendirdi ve dayanmalarını sı­nadı. Onların ödülü, sonsuz yaşamda­ki ölümsüzlük oldu.

13Birinci yarışçı Elazar'dı. Yedi oğlu olan anne de ya­rışa katıldı. Kardeşler de yarıştılar.

14Zalim hükümdar onların rakibiydi, dünya ve insan ırkı ise izleyiciler.

15Tanrı saygısı zaferliydi ve tacını ken­di yarışçılarına verdi.

16Tanrısal hü­küm için yarışanlara kim hayran kal­madı? Kim şaşırmadı?

17Zalim hükümdarın kendisi, bü­tün konseyiyle birlikte dayanıklılık­larına hayran kaldı.

18Bu dayanıklılık yüzünden de Tanrı'nın tahtının önün­de duruyor, sonsuz kutsamalarla dolu yaşamı sürüyorlar.

19Çünkü Musa, "Se­nin ellerinin altındaki herkes kutsal kı­lınır" demişti.

20Öyleyse Tanrı uğru­na adanmış bu kişiler yalnızca bu onur ile onurlandırılmadılar. Ayrıca, onlar sayesinde düşmanlarımızın ulusumu­za egemen olamaması,

21zalim hüküm­darın cezalandırılması ve yurdumuzun arınması için de onurlandırıldılar. On­lar ulusumuzun günahları için sanki bi­rer fidye oldular.

22Bağlılıkla davra­nan bu kişilerin kanı ve aklayan bir kurban olarak ölümleri aracılığıyla, Tanrı'nın lütfu, daha önce kötü davra­nışlarla karşılaşan İsrail'i korudu.

23Çünkü zalim hükümdar Antiyokus, işkence altındaki dayanıklılıkla­rını ve yüreklilikle davranmalarını sağ­layan erdemlerini gördüğünde, kendi askerlerine onların bir dayanıklılık ör­neği olduğunu duyurdu.

24Bu da pi­yade savaşı ve kuşatma için onları yü­rekli ve korkusuz kıldı ve bütün düşmanlarını yenip ülkelerini ele geçirdi.


Başlangıç